eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › BUDOWA UL. HODOWLANEJ (POZNAŃ)Ogłoszenie z dnia 2022-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA UL. HODOWLANEJ (POZNAŃ)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pim.poznan.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: AQUANET S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770003274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dolna Wilda 126

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-492

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klient@aquanet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquanet.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA UL. HODOWLANEJ (POZNAŃ)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71c02ff4-7914-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028715/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIM/01/22/ZP4/2018-173

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
ul. Hodowlanej w Poznaniu na odcinku od ul. Morasko do skrzyżowania z ul. Hodowlaną, od skrzyżowania z ul. Hodowlaną do ul. Szklarniowej, od skrzyżowania z ul. Hodowlaną do drogi wewnętrznej (ok. 20m długości) oraz sięgacz ul. Hodowlanej do posesji ul. Hodowlana 9b w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
ul. Hodowlanej” wraz z wykonaniem usług oraz dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się w szczególności:
• budowę jezdni,
• budowę zjazdów,
• budowę chodników,
• budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej,
• budowę nowego systemu kanalizacji sanitarnej,
• budowę kanału technologicznego,
• budowę nowego oświetlenia ulicznego,
• przebudowę kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, gazowych,
• odbudowę rowu melioracyjnego Wa-7-1-1a,
• zagospodarowanie zielenią.
Kanalizacja sanitarna zostanie zrealizowana w imieniu i na rzecz AQUANET S.A. w ramach zadania pn.:
„5-05-15-115-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby Moraskie”.
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Uwaga: w związku z realizacją prac dotyczących kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów przeprowadzenia odbiorów z udziałem wyznaczonego przedstawiciela Aquanet oraz przekazania dokumentacji powykonawczej do Aquanet (koszty ponoszone niezależnie od kosztów wykonania robót zawartych w składanej ofercie).
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli […] cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
W prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 2 (dwie) oferty:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
PJL Sp. z o.o. Sp. k. - PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych Paweł Mróz - BUDNET Waldemar Illmann - Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne KAJA Hanna Dyba w spadku
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań - z ceną brutto 10 359 690,40 zł (w tym
zakres MP 7 551 526,31, zakres AQ 2 808 164,10)
2. INFRADROG Chodzież Sp. z o.o. Sp. k. z ceną brutto 10 979 911,15 zł (w tym zakres MP 8 262 031,92 zakres AQ 2 717 879,23).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 8 808 519,31 zł brutto, w tym: a. zakres MIASTO POZNAŃ – 6 000 000,00 zł brutto / b. zakres AQUANET S.A. – 2 808 519,31 zł brutto.
W związku z powyższym oraz wobec aktualnego braku możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia zasadne stało się unieważnienie prowadzonego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10359690,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10979911,15 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.