eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › WOFiTM/9/2023/TP - Dostawa produktów leczniczychOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
WOFiTM/9/2023/TP - Dostawa produktów leczniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010043013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 57

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wofitm@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wofitm.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/wofitm

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WOFiTM/9/2023/TP - Dostawa produktów leczniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e8c5450-9d78-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00525629/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Produkty lecznicze (CZI)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061694

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOFiTM/9/2023/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 168228,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Albendazolum 400 mg, 1 tabl. - 106 op

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 2781,86 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rifaximinum 200 mg, op. minimum 14 tabl - 176 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 22106,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ciprofloxacinum 500 mg, 10 tabl - 20op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 494,64 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Amoxicilinum+ acidum clavulanicum, 875 mg+125 mg, op. minimum 14 tabl. - 46 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 2825,80 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doxycyclinum 100 mg, 10 tabl. - 30 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 587,08 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roxithromycinum 150 mg, 10 tabl - 300 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 16524,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metronidazolum 250 mg, 20 tabl - 6 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 398,14 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Acyclovirum 400 mg, 30 tabl. - 44 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 2374,10 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nifuroxazidum 100 mg, 24 tabl. Lub 200 mg, op. 12 tabl. - 15 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 153,26 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ibuprofenum 400 mg, op. minimum 20 tabl. - 300 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 6732,72 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metamizolum natricum 500mg, 12 tabl. - 31 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 986,32 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Natrii chloridum, 9mg/ml, r-r do infuzji 500 ml w opakowaniu polietylenowym lub polipropylenowym innym niż worek - 4op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 60,04 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metamizolum natricum 500mg/ml, roztwór do wstrz., 5 amp. 2 ml - 30op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1700,36 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Antytoksyna jadu żmij - 10op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 25309,80 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Leki przeciwgrzybicze do stosowania zewnętrznego zawierające: miconazole nitrate lub clotrimazolum lub terbinafine h/chloride lub undecylenic acid, postać: zasypka lub puder lub płyn do stosowania na skórę lub krem lub maść lub żel 20-30 g - 4546 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 44481,70 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Amiodaroni hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 5 amp. lub 6 amp. 3 ml - 33op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1499,02 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Atropini sulfas,  roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml - 66op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 6285,48 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cefazolinum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (i infuzji), 1 g, 1 fiol. proszku - 550 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 14137,20 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cefuroximum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1,5 g, 1 fiol. proszku - 220 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 5265,22 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Clindamycinum, roztówr do wstrzykiwań i infuzji, 150 mg/ml, 1 amp. 4 ml - 110 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 3340,66 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Hydrocortisonum, proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji, 100 mg, 5 fiol. + 5 amp. rozp. - 33 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 11576,58 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Hydroxyzini hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 5 amp. 2 ml - 22 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 453,34 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Omeprazolum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg, 1 fiol. 40 mg - 220 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 6476,98 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Propofolum, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji, 10 mg/ml, 5 amp. 20 ml - 33 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1320,82 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Theophyllinum, roztwór do infuzji, 1,2 mg/ml, 1 butelka 250 ml - 11 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 305,56 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Acidum acetylsalicylicum, tabletki dojelitowe 500 mg,  20 tabl. - 55 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 932,58 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum,  tabl. powl.  875 mg + 125 mg,  14 tabl. - 55 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1446,98 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metamizolum natricum, tabl. 500 mg, 6 tabl. - 110op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 822,10 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ranitidinum, tabl. powl. 150 mg 60 tabl. - 11op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 130,68 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Salbutamolum, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inh., 1 wkład 200 dawek + inhalator - 22op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 177,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2221,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2221,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2221,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2221,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 527,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 527,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 527,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 527,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1942,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1942,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1942,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1942,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4449,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4449,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4449,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4449,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 873,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 873,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 873,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 873,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1570,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1570,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1570,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1570,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34073,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34073,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34073,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34073,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 887,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 887,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 887,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 887,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2656,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2656,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2656,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2656,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 30

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.