eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285-40-31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-397d5122-9d72-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062096

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/4/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sukcesywnych dostaw środków czystości, których charakterystyka opisana została w załączniku nr 1 do SWZ (wykaz asortymentu, formularz asortymentowy).
2. Zamawiający składać będzie zamówienia na asortyment według bieżących potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wykonawca realizuje dostawy w ciągu kolejnych trzech dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia, w godzinach od 8.00-14.30. Towar należy dostarczyć bezpośrednio do magazynu znajdującego się w szpitalu (poziom -1). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych – wolnych ustawowo od pracy.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą asortymentu do Zamawiającego.
5. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
6. Przy pierwszej dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla produktów chemicznych kartę charakterystyki lub/oraz ulotkę. Dokumenty muszą zawierać co najmniej dane na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w wykazie asortymentu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy, w przypadku jeżeli asortyment stanowiący przedmiot zamówienia będzie wadliwy.
8. Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu (prawidłowo wystawionej).
9. Z każdą kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT. Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub stosownie do brzmienia - art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w postaci elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
11. Ilości asortymentu podane przy każdej pozycji mają wyłącznie charakter szacunkowy. Wykonawca gwarantuje taką samą cenę w przypadku zakupienia jakiejkolwiek z pozycji w ilości większej/mniejszej aniżeli zostało to określone w wykazie asortymentu, formularzu asortymentowym.
12. W przypadku kiedy w załączniku nr 1 użyte zostały nazwy własne, Zamawiający oświadcza, że są to nazwy podane przykładowo.
13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych poza pozycjami nr 21 i 22 (odpowiednio Taski Jontec Eternum, Taski Jontec No 1*), ponieważ Zamawiający dysponuje szorowarką do podłóg Taski Ergodisc, wymagającą użycia konkretnych specyfików. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. Asortyment proponowany jako równoważny musi mieć takie samo zastosowanie, co produkty opisane w załączniku nr 1 do SWZ, a podstawowe właściwości asortymentu wskazane w załączniku nr 1 do SWZ muszą zostać zachowane. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, iż oferuje asortyment równoważny oraz do uzasadnienia tej równoważności. Uzasadnienie równoważności następuje wraz z przedłożeniem oferty.
14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniach o innej ilości aniżeli zostało to określone w załączniku nr 1 do SWZ, przy zachowaniu właściwego przeliczenia ilości.
15. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny, to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:
1) instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia,
2) elementami konstrukcyjnymi i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane.
3) zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.
16. Jeżeli w SWZ bądź w załącznikach do SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia próbek asortymentu lub dokumentów (katalog, karta charakterystyki, ulotka) w toku badania ofert, celem stwierdzenia czy oferowany przez Wykonawcę asortyment spełnia wymagania Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33711900-6 - Mydło

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153435,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 157207,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153435,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU „Dafi” Adam Łobodziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 051977577

7.3.3) Ulica: ul. Kombatantów 1

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-110

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153435,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.