eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 5014214

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jacek.jankowski@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78889ead-9642-11ec-94c8-de8df8ed9da1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78889ead-9642-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00108051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039639/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00068999/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 600522,23 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 134147,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kaliskiego oraz jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy, dla:
a) Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (rachunkiem bieżącym jest rachunek budżetu Powiatu-organu),
b) Zespołu Szkół Nr 1, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków,
c) Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62 - 860 Opatówek,
d) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz,
e) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku, ul. Św. Jana 22D, 62-860 Opatówek,
f) Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny,
g) Domu Dziecka, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków,
h) Domu Pomocy Społecznej, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków,
i) Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II, ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków,
j) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz,
k) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku,
ul. Parkowa 1, 62 - 860 Opatówek,
l) nowo utworzonych lub przejętych przez Powiat Kaliski w trakcie trwania umowy jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą systemu ELIXIR i innych dostępnych połączeń międzyoddziałowych i międzybankowych oraz realizowanie poleceń przelewów zagranicznych,
3) uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji,
4) przyjmowanie własnych (Powiatu i jednostek organizacyjnych) wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówki,
5) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków walutowych,
6) otwarcie, prowadzenie i zamykanie powiązanych rachunków VAT dla rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
7) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, w tym lokatach terminowych do dwóch tygodni,
8) zapewnienie wyciągów bankowych z prowadzonych rachunków,
9) dokonywanie przelewów na rachunkach wewnątrz banku,
10) dokonywanie przelewów na rachunkach między bankami,
11) dokonywanie przelewów na rachunki zagraniczne, bez obciążania Zamawiającego i jednostek organizacyjnych kosztami banku zagranicznego,
12) wydawanie blankietów czekowych,
13) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach bieżących, pomocniczych, powiązanych rachunkach VAT i rachunkach walutowych,
14) kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych,
15) świadczenie usługi bankowości elektronicznej przez cały okres trwania umowy na stanowiskach pracy wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków bankowych, dla Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
16) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego,
17) przeszkolenie w zakresie użytkowania systemu bankowości elektronicznej wyznaczonych pracowników i udzielanie im wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej w godzinach pracy jednostek,
18) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej oraz serwisowanie zainstalowanego oprogramowania,
19) umożliwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”),
20) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz obsługi rachunków bieżących, pomocniczych, powiązanych rachunków VAT i rachunków walutowych,
21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo
o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, przed realizacją zajęcia,
22) świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie Banku,
23) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Powiatu Kaliskiego obowiązującej na dany rok budżetowy,
24) nieodpłatne wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących kredytu w rachunku bieżącym.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę:
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności w zakresie obsługi rachunków bankowych oraz kredytu w rachunku bieżącym w trakcie realizacji zamówienia.
2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1:
a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek,
b) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w pkt 2 ppkt 3 lit. a i b Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek.
3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) oraz realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca musi dysponować na terenie miasta Kalisza co najmniej jednym oddziałem, placówką bankową lub punktem przygotowanym do obsługi Zamawiającego i świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym wymienionym w ust. IV pkt 1 ppkt 1 SWZ takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
6. Kod opisujący przedmiot zamówienia wg CPV:
66110000-4 Usługi bankowe,
66112000-8 Usługi depozytowe,
66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
7. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny sytuacji finansowej Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładce „Majątek publiczny” dostępne są sprawozdania budżetowe za 2020 rok i 2021 rok, sprawozdania finansowe za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwały budżetowe dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego,
w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładce „Rejestry publiczne” – „Rejestr Uchwał Rady Powiatu Kaliskiego – VI kadencja”.
8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niżej wymienione dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy:
1) uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyboru Starosty Kaliskiego,
2) uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Kaliskiego,
3) uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kaliskiego,
4) zaświadczenie o potwierdzeniu nadaniu numeru NIP Powiatowi Kaliskiemu,
5) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Powiatu Kaliskiego.
9. Szacunkowe dane zestawione na podstawie analizy operacji bankowych zrealizowanych przez jednostki wymienione w ust. IV pkt 1 ppkt 1 SWZ (liczba oraz wartość wykonanych w okresie 01.04.2021r. – 31.12.2021r. operacji bankowych wyszczególnionych w ust IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6180043214

7.3.3) Ulica: Plac Wolności 6

7.3.4) Miejscowość: Koźminek

7.3.5) Kod pocztowy: 62-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-01 do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.