eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości TurzniceOgłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ

1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.grudziadz.lo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6d1fade-74a1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016068/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476972/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice”.
2. Zakres zamówienia obejmuje: Budowę dwa identyczne budynki mieszkalne wielorodzinne o III kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczone, kryte częściowo dachem płaskim oraz stromym. Budynki zaliczono do grupy wysokości obiektów niskich (N). Wejście do budynku odbywa się poprzez 1 klatkę schodową zlokalizowaną od strony północno-zachodniej. Na kondygnacji parteru zaprojektowano komórki lokatorskie z pomieszczeniami technicznymi, a także 3 lokale mieszkalne. Kondygnacja I oraz II piętra przeznaczono na lokale mieszkalne po 5 mieszkań na kondygnacji. W sumie zaprojektowano 13 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej wielkości i układzie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 13 ofert. W toku oceny i badania ofert Zamawiający w związku z rażąco niską ceną był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy złożonej przez konsorcjum JAK-BUD Arkadiusz Ćwikliński, ul. Gen. J. Bema 2, 87-300 Brodnica i OLBUD Sp. z o.o., ul Tulipanowa 6, 86-300 Brodnica, która uplasowała się na pierwszej pozycji rankingu ofert z ceną 6 190 506,80 zł. Ponadto Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Kolejna oferta, która nie podlega odrzuceniu, złożona przez konsorcjum STULSZ Magdalena Rybczyńska, ul Lipowa 43a, 86-300 Grudziądz i MASZY Spółka z o.o., ul. Mieszka I 3a/1, 86-300 Grudziądz z ceną 7 965 336,00 zł, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 7 150 000,00 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 11

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7965336 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8753132,93 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.