eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › 370/2022 Mieszanka mineralno-witaminowa KM (1,0%)Ogłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
370/2022 Mieszanka mineralno-witaminowa KM (1,0%)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1fa3ef-873f-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

370/2022 Mieszanka mineralno-witaminowa KM (1,0%)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f1fa3ef-873f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00106413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519957

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 370/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 22800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mieszanka uzupełniająca mineralno-witaminowa dla krów mlecznych KM (1,0%) z dołączoną etykietą w języku polskim.
Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla zwierząt. Stawka VAT zgodnie z kategorią pożywienia dla zwierząt, która jest zaklasyfikowana do działów (kodów) nomenklatury scalonej (CN), wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy o VAT.
Zamawiający zamawia 4000 kg, loco magazyn Wytwórni Pasz ZD Pawłowice.
Mieszanka winna spełniać n/w parametry jakościowe:
Mieszanka mineralno-witaminowa:
- dla krów mlecznych,
- okres trwałości – 6 miesięcy od daty produkcji,
- o zawartości składników w 1 kg produktu.
Wyszczególnienie J.m. Ilość
Wapń g 150
Fosfor g 60
Sód g 100
Magnez g 40
Witamina A j.m. 900 000
Witamina D3 j.m. 200 000
Witamina E mg 6 000
Witamina B1 mg 100
Witamina B2 mg 50
Witamina B6 mg 25
Witamina B12 mg 0,2
Niacyna mg 20 000
Pantotenian Ca mg 200
Kwas foliowy mg 10
Biotyna mg 20
Mangan mg 5 000
Cynk mg 12 000
Miedź mg 1 000
Jod mg 200
Kobalt mg 50
Selen mg 30


Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22723,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22723,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22723,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trouw Nutrition Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5271004320

7.3.3) Ulica: Chrzanowska 21/25

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-825

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22723,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.