eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług telekomunikacyjnych II

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000977893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: H. Kamieńskiego 73a

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-124

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ece4031b-cb42-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00106121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012349/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 świadczenie usług telekomunikacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem IX SWZ
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXVI SWZ - POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART.
13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXVI SWZ - POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART.
13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Szp-241/ZP-100A/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, na rzecz Zamawiającego w siedzibie przy ulicy Kamieńskiego 73a i ulicy Poświęckiej 8 we Wrocławiu w zakresie:
1) usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz mobilnego dostępu do Internetu,
2) dostawy telefonów komórkowych,
Dodatkowo w ramach obowiązków umownych Wykonawca gwarantuje zasięg sieci telefonii komórkowej obejmujący obszar min. 93% zarówno w Polsce jak i wewnątrz budynków Zamawiającego znajdujących się przy ul. H. Kamieńskiego 73a oraz przy ul. Poświęckiej 8. W przypadku braku pokrycia zasięgiem min. 93% obszarów wewnątrz budynków Zamawiającego znajdujących przy ul. H. Kamieńskiego 73a oraz przy ul. Poświęckiej 8 Wykonawca ma obowiązek doposażenia miejsca w odpowiednie urządzenia poprawiające zasięg. Zamawiający nie dopuszcza realizacji połączeń z telefonów mobilnych za pomocą usługi WiFi Calling. Zamawiający nie wyraża zgody instalację na jego terenie Stacji Bazowej tzw. BTS.
2. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie terminali komórkowych posiadanych przez Zamawiającego lub dostarczonych przez Wykonawcę oraz nowych kart SIM dostarczonych przez Wykonawcę (bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w przypadku zmiany dotychczasowego operatora) albo posiadanych przez Zamawiającego kart SIM (w przypadku wyboru dotychczasowego Wykonawcy).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

72400000-4 - Usługi internetowe

32250000-0 - Telefony komórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2026-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SWZ, Komisja Przetargowa
Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria o których mowa w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii usługi telefonii stacjonarnej (CUAU)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozdziałem XVI PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do SWZ aktualne na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem XVI PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski – dotyczy telefonów komórkowych,
- mapa Polski z graficzną prezentacją pokrycia zasięgiem oferowanej usługi telefonii GSM min 3G (wraz z podaniem linku www. do tej mapy) oraz oświadczenie Wykonawcy o procentowym pokryciu zasięgiem telefonii na terenie Polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski – dotyczy telefonów komórkowych,
- mapa Polski z graficzną prezentacją pokrycia zasięgiem oferowanej usługi telefonii GSM min 3G (wraz z podaniem linku www. do tej mapy) oraz oświadczenie Wykonawcy o procentowym pokryciu zasięgiem telefonii na terenie Polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oferta winna zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo-cenowym sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – jako dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby,
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
5) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (o ile dotyczy) - Załącznik nr 4 do SWZ,
7) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski- dotyczy telefonów komórkowych,
8) mapa Polski z graficzną prezentacją pokrycia zasięgiem oferowanej usługi telefonii GSM min 3G (wraz z podaniem linku www. do tej mapy) oraz oświadczenie Wykonawcy o procentowym pokryciu zasięgiem telefonii na terenie Polski,
9) potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z Rozdziałem XIII. SWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 12 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.