eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z budżetu obywatelskiego - edycja VIII p.n. " Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach".Ogłoszenie z dnia 2022-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z budżetu obywatelskiego – edycja VIII p.n. „ Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 53

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 6167416

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdmk.krakow.pl/informacje/tryb-podstawowy-art-275-pkt-1-znak-sprawy-5-i-2022/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z budżetu obywatelskiego – edycja VIII p.n. „ Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bc212d5-7904-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018440/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.60 OŚWIETLMY NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki w Bieńczycach. Budowa oświetlenia w ul. Kaczeńcowej dz. 452/2 i ul. Makuszyńskiego bocznej dz. 223 obr.9 NH – BO edycja VIII - Projekt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026814/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/I/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 17886,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania z budżetu obywatelskiego - edycja VIII p.n. „Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: projektowanych postanowień umowy (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, zakresu rzeczowego z załącznikami stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ
c) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 24– max. 36 miesięcy gwarancji (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy zostaną odrzucone).
d) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Saharam Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170383273

7.3.3) Ulica: Pl. Jana Kilińskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-005

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.