eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach,
w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bankowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914311300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.police.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.police.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach,
w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-119fe212-cb35-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00048795/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-119fe212-cb35-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określnymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą
Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostepniającego zasoby, podpisem typu
zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police.
2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkim.police.pl
10. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKIM.DP.262.2.2024.WW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM
w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części:
CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane
z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I
CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane
z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE II
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Usługi stałe (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II):
a) okresowa kontrola obiektów budowlanych zgodnie art. 62 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 553 ze zm.) i rozdziałem V i VI ust. 1-5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług (raz w roku), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w całym budynku.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczny stan techniczny przewodów kominowych,
lecz za merytoryczną wartość załączonych protokołów kontroli. Zamawiający przy okresowej kontroli nie wymaga od Wykonawcy sporządzania inwentaryzacji przewodów kominowych.
b) czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług.
Po zakończeniu usługi, Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia
z przewodów.

2) Usługi zlecone - wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego (Rozdz. IX STWiOU):
a) sprawdzanie drożności przewodów kominowych po przemurowaniu kominów i pracach dekarskich, wykonywanych przez pracowników Zamawiającego albo zleconych w ramach wykonawstwa obcego, wraz z wydaniem opinii lub protokołu, stwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
b) sporządzanie opinii kominiarskich (m.in. na potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.) wraz z ustalaniem przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny i wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza, z wydaniem ekspertyz zawierających wskazania rozwiązań technicznych,
c) ustalenie przyczyny wadliwego działania:
 urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem opinii zawierającej wskazania rozwiązań technicznych,
 ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem opinii zawierające wskazania rozwiązań technicznych,
3) Szczegółowy wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych, w których należy dokonać czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, oraz dokonać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) został określony w Wykazach budynków, stanowiących załączniki nr 6, 6a, 8 – REJON I oraz załącznik nr 7, 7a, 8 – REJON II do niniejszej SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej SWZ (zwaną dalej STWiOU).
4. Podstawy prawne
Zakres kontroli okresowych (rocznych) stanu technicznego obiektów budowlanych, określony jest
w art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836).
- Kontrole okresowe (roczne) stanu technicznego przewodów kominowych - w zakresie określonym
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c,
z wyłączeniem instalacji gazowych.
5. Protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) należy sporządzić w formie
dokumentu elektronicznego (tzw. e-protokół), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456). Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa wzór protokołu, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM
w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części:
CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane
z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I
CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane
z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
i użytkowych, świadczenie usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE II
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Usługi stałe (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II):
a) okresowa kontrola obiektów budowlanych zgodnie art. 62 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 553 ze zm.) i rozdziałem V i VI ust. 1-5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług (raz w roku), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w całym budynku.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczny stan techniczny przewodów kominowych,
lecz za merytoryczną wartość załączonych protokołów kontroli. Zamawiający przy okresowej kontroli nie wymaga od Wykonawcy sporządzania inwentaryzacji przewodów kominowych.
b) czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług.
Po zakończeniu usługi, Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia
z przewodów.

2) Usługi zlecone - wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego (Rozdz. IX STWiOU):
a) sprawdzanie drożności przewodów kominowych po przemurowaniu kominów i pracach dekarskich, wykonywanych przez pracowników Zamawiającego albo zleconych w ramach wykonawstwa obcego, wraz z wydaniem opinii lub protokołu, stwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
b) sporządzanie opinii kominiarskich (m.in. na potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.) wraz z ustalaniem przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny i wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza, z wydaniem ekspertyz zawierających wskazania rozwiązań technicznych,
c) ustalenie przyczyny wadliwego działania:
 urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem opinii zawierającej wskazania rozwiązań technicznych,
 ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem opinii zawierające wskazania rozwiązań technicznych,
3) Szczegółowy wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych, w których należy dokonać czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, oraz dokonać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) został określony w Wykazach budynków, stanowiących załączniki nr 6, 6a, 8 – REJON I oraz załącznik nr 7, 7a, 8 – REJON II do niniejszej SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej SWZ (zwaną dalej STWiOU).
4. Podstawy prawne
Zakres kontroli okresowych (rocznych) stanu technicznego obiektów budowlanych, określony jest
w art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836).
- Kontrole okresowe (roczne) stanu technicznego przewodów kominowych - w zakresie określonym
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c,
z wyłączeniem instalacji gazowych.
5. Protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) należy sporządzić w formie
dokumentu elektronicznego (tzw. e-protokół), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456). Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa wzór protokołu, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia
warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) minimalny poziom zdolności:
–Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy, którzy posiadają polisę OC
wraz z dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż
100.000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
w całości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) minimalny poziom zdolności technicznej
-Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na
wykonaniu kontroli okresowych (rocznych) stanu technicznego przewodów kominowych w min. 100
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz pracę polegającą na świadczeniu usług
kominiarskich w zasobach mieszkaniowych (co najmniej 100 budynków lub co najmniej 2000 przewodów
kominowych), w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia (czyszczenie przewodów kominowych)
– dotyczy CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II

W przypadku składania oferty na Część I oraz Część II - warunek wiedzy i doświadczenia jest
wartością odpowiadającą sumie doświadczenia wymaganego dla Części I oraz Części II
b)minimalny poziom zdolności zawodowej
- Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą dyplom mistrza w rzemiośle
kominiarskim – dotyczy CZĘŚCI I, CZĘŚCI II

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
w całości.
Wykonawca może spełniać ww. warunki samodzielnie lub polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz usług (wg wzoru - załącznik nr 11) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.
Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
ww. wykaz.
4) Wykaz osób, (wg wzoru - załącznik nr 12) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.

Kserokopie o opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana - przed podpisaniem umowy.
Ww. oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8) Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają
wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) „Formularza ofertowego” udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu odpowiednio (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2);
5) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
8) Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają
wspólnie ww. dokumenty.
9) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTY WSPÓLNE (KONSORCJUM)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty.
5. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Oferta wspólna, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
8. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VII SWZ.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 7 niniejszego rozdziału.
10. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego będą oni mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
11. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania będzie skutkowało odmową zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą z winy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13
Zmiany umowy
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany w przepisach prawa,
b) zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio – znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny,
2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu rzeczywistego wpływu tych zmian na koszty wykonania usług.
3. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 i art. 455 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ, z uwzgl. art. 456 ustawy Pzp.
6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:
1) zmiana związana z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku prowadzenia negocjacji – Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców zapraszanych
do negocjacji ofert – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców (art. 288 ust. 1), których oferty przedstawiają najkorzystniejszy bilans punktowy według rankingu oceny ofert, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XII SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYKONAWCY ZAGRANICZNI
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.