eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › Dostawa produktów suchych, konserwowych kawy i herbaty do Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego "Bażyna" w Pogorzelicy w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2024-02-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów suchych, konserwowych kawy i herbaty do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Bażyna” w Pogorzelicy w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Gryfice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osada Zdrój, 1

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów suchych, konserwowych kawy i herbaty do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Bażyna” w Pogorzelicy w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bea44a55-c992-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00023012/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa produktów suchych i konserwowych, kawy i herbaty do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Bażyna” w Pogorzelicy w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bea44a55-c992-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl.
1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, określa „Regulamin korzystania z Platformy eZamówienia”, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
b) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
c) We wszelkiej korespondencji zawiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
d) Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
e) Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
4. Złożenie oferty:
a) Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie.
Wykonawca przygotowuje ofertę z wykorzystaniem formularza Oferty opracowanego przez
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
b) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu zakładki „Oferty/wnioski”, należy wybrać przycisk „Złóż ofertę”.
c) Na formularzu do składania ofert w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje wybrane z dysku i uprzednio podpisane formularz Oferty oraz pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą, zgodnie z pkt 13.4 SWZ.
d) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
e) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) - dalej jako RODO -
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice w Gryficach z siedzibą w Gryficach, przy ul. Osada Zdrój 1, kod pocztowy 72-300, tel. +48 91 384 33 21,
e-mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl, dalej jako: Administrator.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, pod numerem telefonu +48 91 432 87 00 lub pisemnie na adres siedziby.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów suchych, konserwowych kawy i herbaty do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Lasów Państwowych „Bażyna” w Pogorzelicy w 2024 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15312300-1 - Chipsy ziemniaczane

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15861000-1 - Kawa

15863000-5 - Herbata

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do wysokości 20% Wartości Przedmiotu Umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.3. Sposób obliczania punktów:
a) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
b) W ramach kryterium „Częstotliwość dostaw” ocenie podlegać będzie oferowana przez wykonawcę częstotliwość dostaw produktów suchych, konserwowych, kawy i herbaty. Do oceny ofert w ramach kryterium „Częstotliwość dostaw” zostanie przyjęta częstotliwość dostaw zawarta w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), zgodnie z zasadą „częściej=lepiej”. Częstotliwość dostaw należy podać w ilości dostaw w tygodniu (np. dwa razy w tygodniu). Nie dopuszcza się podania ilości dostaw w innej formie (np. co dwa dni, sześć razy w miesiącu), ponieważ może to uniemożliwić poprawną ocenę oferty przez Zamawiającego.
1/ Minimalna ilość dostaw wymagana przez Zamawiającego to 3 razy w tygodniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt. 9 do SWZ. W przypadku zaoferowania mniejszej ilości dostaw w tygodniu, treść oferty Wykonawcy zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia, a oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 PZP w zw. z art. 266 PZP. W przypadku braku podania w ofercie ilości dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną ilość dostaw wymaganą przez Zamawiającego, tj. 3 razy w tygodniu. Maksymalna ilość dostaw przyjęta do oceny wynosi 6 razy w tygodniu, co oznacza, że w przypadku zaoferowania ilości dostaw większej niż 6 razy w tygodniu do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęta zostanie ilość dostaw – 6 razy w tygodniu, a do umowy zostanie wprowadzona ilość dostaw wynikająca z Oferty.
2/ Szczegółowe zasady przyznawania punktów określa tabela zawarta w SWZ w pkt. 16.3. ppkt b)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym dla żadnej części.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej dla żadnej części.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej dla żadnej części. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 25 000zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek ten za spełniony w zakresie doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy produktów suchych, konserwowych, kawy i herbaty wraz z usługą transportu przedmiotu zamówienia do kupującego o łącznej wartości co najmniej: 25.000,00 zł brutto przy czym wartość jednej dostawy nie może być niższa niż 13.000.00 zł brutto
Przez wykonanie jednej dostawy Zamawiający rozumie dostarczenie produktów suchych, konserwowych, kawy i herbaty wraz z usługą transportu w ramach jednej umowy (jedna dostawa=jedna umowa)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1., 6.2 i 6.4. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert. b) dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie 3 miesięcy przed złożeniem oferty

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
(1) w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:
(a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,
(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
(c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
(d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy
(e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
(f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,
(g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
(2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
(b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
(d) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) powyżej.
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentach Zamówienia w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.
2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.