eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Część 1: Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Dąbrowskiej Cześć 2: Przebudowa chodnika na ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. NarutowiczaOgłoszenie z dnia 2022-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Część 1: Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Dąbrowskiej
Cześć 2: Przebudowa chodnika na ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konstantynów Łódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zgierska 2

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konstantynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konstantynow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część 1: Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Dąbrowskiej
Cześć 2: Przebudowa chodnika na ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0387ec9b-791b-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021638/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 1) Przebudowa chodnika po stronie zachodniej w ulicy Dąbrowskiej w Konstantynowie Łódzkim; 2) Przebudowa chodnika na ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022.ŁP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w ulicy Dąbrowskiej w Konstantynowie Łódzkim po stronie zachodniej na odcinku od km 0+000 (PT) do km 0+463 (KT), na działkach o numerach ewidencyjnych 408/1, 408/2, 1/21, 1/22, obręb K-14 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników,
- wykonanie koryta pod poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego,
- wbudowanie krawężnika i nawierzchni jezdni przy krawężniku,
- wykonanie nowej nawierzchni chodników,
- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach pasa drogowego,
- wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej,
- odtworzenie istniejących zieleńców poprzez humusowanie z obsianiem,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
3. Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.
4. Prace związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z zapisami stanowiącymi Załącznik nr 10 do SWZ i zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o.
5. Zamówienie publiczne polega na wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz poleceniami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Rozwiązania równoważne.
1) W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIX.2.2 SWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 48 miesięcy (4 lat), licząc od dnia końcowego odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 421965,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w ul. Kopernika w Konstantynowie Łódzkim po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza, na działce o numerze ewidencyjnym 318/1, obręb K-10 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych,
- wykonanie podbudów ciągu pieszego,
- wykonanie obramowania chodnika z krawężnika betonowego i obrzeża betonowego,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie podbudów zjazdów,
- wykonanie obramowania zjazdów z krawężników i oporników betonowych,
- przebudowę i budowę zjazdów,
- uzupełnienie jezdni masą bitumiczną na całej długości chodnika (strefa przykrawężnikowa),
- wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
- zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualną korektą,
- wykonanie docelowych terenów zielonych wraz z przesadzeniem istniejących roślin.
3. Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.
4. Prace związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z zapisami stanowiącymi Załącznik nr 10 do SWZ i zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o.
5. Zamówienie publiczne polega na wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz poleceniami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Rozwiązania równoważne.
1) W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIX.2.2 SWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 48 miesięcy (4 lat), licząc od dnia końcowego odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 266370,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400759,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 689972,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400759,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Michał Kowalski KOST

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7712396860

7.3.4) Miejscowość: Grabostów 20

7.3.5) Kod pocztowy: 97-350

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400759,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290126,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 496836,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 290126,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Michał Kowalski KOST

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7712396860

7.3.4) Miejscowość: Grabostów 20

7.3.5) Kod pocztowy: 97-350

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 290126,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.