eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Dostawa lekówOgłoszenie z dnia 2021-07-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104683 z dnia 2021-07-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeszowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 7715300

1.5.8.) Numer faksu: 17 7728968

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gorno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gorno.eu/przetarg/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38240c35-cede-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010275/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa płynow infuzyjnych

1.2.7 Dostawa leków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087747/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ST/DZP/4/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków. Ogólna lista leków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 403664 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Alprazolamum, Buprenorphinum, Clonazepamum, Diazepamum, Estazolamum, Fentanylum, Lorazepamum, Midazolamum, Morphini sulfas, Nitrazepamum, Oxazepamum, Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 29934 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Amitriptylini hydrochloridum, Bisacodylum, Captoprilum, Clonidinum, Dexamethasoni natrii phosphas, Eplerenon, Formoterolum, Hydrocortisonum, Hydroxyzinum hydrochloridum, Lidocainum, Metronidazolum, Naproxenum, Promazini hydrochloridum, Sulfathiazolum argentum, Thiamazolum, Timonacicum

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 63303 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Acidum acetylsalicylicum, Amikacinum, Baclofenum, Budesonidum, Carbamazepinum, Carvedilolum, Cefotaximum, Cefuroximum, Ceftazidimum, Ceftriaxonum, Cetirizini dihydrochloridum, Ciprofloxacinum, Drotaverinum, Fludrocortisoni acetas, Gramicidinum, Neomycinum, Furosemidum, Haloperidolum, Metamizolum natricum, Metformini hydrochloridum, Metoclopramidum, Metronidazolum, Morphini sulfas, Olanzapinum, Ramiprilum, Sulfacetamidum natricum, Sulfamethoxazolum + trimethoprimum, Tramadolum + Paracetamolum, Zolpidemi tartras

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 83986 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Clarithromycinum, Colistimethatum natricum, Doxycyclini hyclas, Doxycyclinum, Rifampicinum, Rifampicinum + Isoniazidum, Rifampicinum + Isoniazidum, Streptomycinum

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 37943 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Aluminii acetotartras, Amlodipinum, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Azithromycinum, Bisoprololi fumaras, Ferri hydroxidum polymaltosum, Ferri hydroxidum saccharum, Ketoprofenum, Pantoprazolum, Piperacillinum + Tazobactamum, Torasemidum, Vancomycinum

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 82407 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Glucosum, Natrium chloratum, Roztwór wieloelektrolitowy, izotoniczny, zawierający kationy K,Na,Ca,Mg oraz anion organiczny,
Roztwór wieloelektrolitowy, izotoniczny, zawierający kationy K,Na,Ca,Mg oraz anion organiczny, Solutio Ringeri

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 30409 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Aqua pro Injectione x 10 ml 100 amp., Aqua pro Injectione x 5ml 100 amp., Furosemidum, Kalium Chloratum 10ml x 20amp.
(polietylen), Metronidazolum, Natrium bicarbonicum, Natrium chloratum.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 15599 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Preparaty specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 93052 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: Aqua pro Injectione x 250 ml, Aqua pro injectione x 500ml, Natrium chloratum, Natrium chloratum, Mannitolum, Paracetamolum.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 38103 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa leków: 2-Propranolum+1-Propranolum +2-Biphenylol, 2-Propranolum+1-Propranolum +2-Biphenylol, Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum, Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 4149 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podczas czynności przedłużenia terminu składania ofert na dzień 5 lipca br. godz. 11:00 nie dokonał aktualizacja daty w panelu edycyjnym miniPortalu (pozostał tam dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 jako obowiązujący termin składania ofert) co w konsekwencji spowodowało, że wszyscy wykonawcy którzy chcieli złożyć swoje oferty do dnia 5 lipca br. zostali pozbawieni możliwości jej zaszyfrowania, ponieważ system informatyczny miniPortalu w dniu 02.07.2021 po godz. 11:00 automatycznie zablokował taką możliwość. Powyższe okoliczności wskazują, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się nieuzasadnione.

2021-07-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.