eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwieńsk › Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie.Ogłoszenie z dnia 2021-07-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104682 z dnia 2021-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czerwieńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 25

1.5.2.) Miejscowość: Czerwieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-016

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gkm@czerwiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwiensk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641674807

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Podchorążych 13a/4

1.11.4.) Miejscowość: Piła

1.11.5.) Kod pocztowy: 64-920

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: oferta.pil@wp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.czerwiensk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-096bc8fd-ddc0-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004816/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Zachowanie europejskiego dziedzictwa-rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie” dofinansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKM.ZP.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Arboretum zajmuje powierzchnię ok. 1,9 ha.
Obszar arboretum leśnego w Nietkowie podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wpisem do rejestru zabytków województwa lubuskiego nr L-74 /d. 3363/ z dnia 29.04.1955 r.
Teren Inwestycji położony jest w województwie lubuskim w gminie Czerwieńsk, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 340/1 w Nietkowie, przy drodze między Nietkowem, a wsią Boryń. Arboretum otacza las z trzech stron. Od strony północnej granicą jest grobla ziemna, za którą znajdują się pola uprawne i luźna zabudowa wsi Boryń. W części zachodniej arboretum znajdują się pozostałości cmentarza z grobowcem Rothenburgów i dwoma powojennymi grobami.
W ramach inwestycji przewiduje się wycinki drzew i krzewów, budowę ciągów komunikacyjnych, konserwację grobowca, rozmieszczenie elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.
Przewiduje się adaptację części drzew rosnących na terenie arboretum.
Ze względu na charakter obiektu, na terenie arboretum lokalizuje się elementy związane z działalnością edukacyjną w zakresie środowiska leśnego i jego ochrony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i prace konserwatorskie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja terenu parku dworskiego w Nietkowie, położonego na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków.
Powierzchnia parku wynosi 2,3 ha.
Park dworski w Nietkowie wpisany jest do rejestru zabytków w województwie lubuskim pod numerem 54 z dnia 29.04.1955r. i położony jest na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków.
Teren prac położony jest w zachodniej części wsi Nietków znajduje się na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków.
Park z trzech stron otoczony jest ulicami – od zachodu ulicą Parkową, od strony północnej ulicą Kasprowicza, a od strony południowej ulicą T. Kościuszki. Od strony wschodniej wzdłuż parku ciągnie się ogrodzenie prywatnej posesji.
W ramach zadania przewiduje się roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie muru monolitycznego, wycinki drzew i usunięcie elementów małej architektury (ławki, kosze na odpadki), budowę ciągów komunikacyjnych, budowę instalacji elektrycznej i sanitarnej, odtworzenie fontann i zabytkowego muru, budowę pomieszczenia technicznego, rozstawienie małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i prace konserwatorskie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
 na część Nr 1 - 380.000 zł,
 na część Nr 2 – 1.100.000 zł
( na obie części – 1.480.000 zł ),
co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej :
 jedną robotę budowy lub przebudowy drogi lub ścieżki lub parkingi lub chodniki o nawierzchni z kruszywa naturalnego,
 jedną budowę oświetlenia drogowego lub parkowego z min. 4 punktami świetlnymi ( dotyczy tylko części Nr 2 ),
 jedną robotę ( prace ) związaną z konserwacją i restauracją terenowych lub kubaturowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 jedną robotę ( prace ) związaną z pielęgnacją, chirurgią drzewostanów,
w jednym lub kilku zadaniach, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. dysponują lub będą dysponować ( na każdą z części ) :
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz co najmniej 18 miesięczną praktykę w kierowaniu budową lub robotami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ( wymagane jest złożenie oświadczenia ze wskazaniem : miejsca kierowania budową lub robotami, okresu od – do wykonywania robót, nazwą i adresem zamawiającego, rodzaj zabytku ),
 kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 kierownikiem robót elektrycznych ( dotyczy tylko części Nr 2 ) posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 specjalistą do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz badań konserwatorskich, posiadającym wykształcenie wyższe o kierunku konserwacja i restauracje dzieł sztuki, co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w wykonywaniu konserwacji lub badaniu zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
lub
specjalistą w zakresie konserwacji zabytków posiadającym wykształcenie średnie zawodowe oraz co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
 specjalistą prac dendrologicznych posiadającym co najmniej wykształcenie średnie zawodowe związane z pielęgnacją zieleni oraz 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków,
co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia :
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 1 – 3) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
1) wykazu robót budowlanych ( konserwatorsko – renowacyjnych ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg załącznika Nr 5 ),
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 składający ofertę na część Nr 1 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł).
 składający ofertę na część Nr 2 – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).
 składający ofertę na część Nr 1 i Nr 2 – 55.000,00 zł ( słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy zł )
z dopiskiem : Wadium na część Nr …..
Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 26.08.2021 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Bank : PKO BP S.A. I O/ZIELONA GÓRA
Nr rachunku : 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawarto w rozdziale XVIII SWZ i załączniku Nr 6 do SWZ w § 19 i 20.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert: za pośrednictwem systemu miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

2021-07-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.