eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, odśnieżania i dostawę środków czystości dla KPFP sp. z o.o. w Toruniu w okresie 01.06.2021 r. - 31.05.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2021-07-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104679 z dnia 2021-07-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, odśnieżania
i dostawę środków czystości dla
KPFP sp. z o.o. w Toruniu
w okresie 01.06.2021 r. - 31.05.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: K-PFP Sp. z o.o

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871723445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 38

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kpfp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpfp.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko–pomorskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, odśnieżania
i dostawę środków czystości dla
KPFP sp. z o.o. w Toruniu
w okresie 01.06.2021 r. - 31.05.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-550df8e1-b3df-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015889/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, odśnieżania i dostawę środków czystości dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w okresie do dnia 30.04.2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054157/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZ.204.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RIP w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2a, o łącznej powierzchni do sprzątania ok. 299,3 m2 i 370 m2 terenów zielonych (część „I” – wykaz pomieszczeń został określony w załączniku nr 6 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39830000-9 - Środki czyszczące

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 51192 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RIP we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30, o łącznej powierzchni do sprzątania ok. 719,60 m2 (część „II” – wykaz pomieszczeń został określony w załączniku nr 6 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39830000-9 - Środki czyszczące

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 40824 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51192 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124024,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51192 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARO SP. Z O.O

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542853374

7.3.3) Ulica: Grzybowska 87

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-844

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51192 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40824 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94464 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40824 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARO SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542853374

7.3.3) Ulica: Grzybowska 87

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-844

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40824 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31
2021-07-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.