eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrkowice Małe › Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach MałychOgłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. E. GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIOTRKOWICE MAŁE, 87/d

1.5.2.) Miejscowość: Piotrkowice Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-104

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs@piotrkowice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspiotrkowice.iaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół szkół

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e65c3ccd-85fc-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047756/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048572/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.S.271.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj kursów oraz liczba uczestników:
 Warsztaty carrving'u, – liczba godz. warsztatów – 10,
liczba spotkań – 2 lub więcej, liczba uczestników – 40, dwie grupy po 20 uczestników.

 Kurs baristy I stopnia – liczba godz. kursu – 26,
liczba spotkań – 4 lub więcej, liczba uczestników – 40, dwie grupy po 20 uczestników.

 Kurs kelnerski – liczba godz. kursu – 30,
liczba spotkań – 5 lub więcej, liczba uczestników – 40, dwie grupy po 20 uczestników.

Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z wystąpieniem awarii systemu, Zamawiający nie miał możliwości otworcia wszystkich ofert. Zamawiający otworzył tylko jedną ofertę, natomiast pozostałe oferty pozostały nie otwarte.
Zamawiający nie był świadomy wystąpienia awarii, uniemożliwiającej otwarcie pozostałych ofert, dlatego uznał, że oferty zostały nieprawidłowo złożone. W związku z powziętą wiedzą dotyczącą awarii systemu informatycznego, Zamawiający postępowanie unieważnił

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.