eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Przeprowadzenie kursów z zakresu prawa jazdy kategorii B dla uczniów klas zawodowych i wielobranżowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat SokólskiOgłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie kursów z zakresu prawa jazdy kategorii B dla uczniów klas zawodowych i wielobranżowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857110876

1.5.8.) Numer faksu: 857112008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów z zakresu prawa jazdy kategorii B dla uczniów klas zawodowych i wielobranżowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06b87598-9e5a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026375/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie kursów z zakresu prawa jazdy kategorii B dla uczniów klas zawodowych i wielobranżowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078711/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-IV.272.1.2022.KS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 395274,96 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 72000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na przeprowadzeniu kursów z zakresu prawa jazdy kategorii B dla 24 uczniów klas zawodowych i wielobranżowych z następujących szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski: Zespołu Szkół w Suchowoli, Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80411000-8 - Usługi szkół jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71928,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71928,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71928,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkolenia Kierowców RENOMA Andrzej Dariusz Jelski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451101817

7.3.3) Ulica: Marsz. J. Piłsudskiego 3A

7.3.4) Miejscowość: Sokółka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71928,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.