eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Lubotyń › Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja drugaOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARY LUBOTYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667907

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 42

1.5.2.) Miejscowość: Stary Lubotyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-303

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296446422

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubotyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lubotyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf73aa6e-a208-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007545/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Stary Lubotyń. Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulic, montaż słupów oświetleniowych na terenie miejscowości Stary Lubotyń oraz wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED w pozostałych miejscowościach Gminy Stary Lubotyń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W systemie teleinformatycznym został omyłkowo zmieniony termin złożenia ofert uniemożliwiający złożenie wszystkim zainteresowanym ofert na warunkach i w terminie określonym w ogłoszeniu nr 2023/BZP 00075654/01 z dnia 2023-02-01 zmienionym Ogłoszeniem nr 2023/BZP 00094636/01 z dnia 2023-02-14.
Określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia termin składania ofert został ustalony na dzień 22.02.2023r. na godz. 10.00 natomiast w systemie Platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubotyn termin został omyłkowo zmieniony na dzień 21.02.2023r. na godz. 10.00, zatem upłynął na jeden dzień przed informacją przekazaną w ogłoszeniu o zmianie Ogłoszenia nr 2023/BZP 00094636/01 z dnia 2023-02-14.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.