eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Powiatowego w StrzyżowieOgłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370482512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 27 61 201

1.5.8.) Numer faksu: 17 27 61 264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozstrzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2de106b9-8e5c-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058073/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ujętych w załączniku nr 5 - „Szczegółowej specyfikacji – formularzu cenowym oferty”.
Przedmiotem zamówienia są odpady o kodach:
20 03 01 – Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
15.01.01 – Odpady segregowane (papier + tektura)
15.01.07 – Odpady segregowane (szkło)
15.01.06 – Odpady segregowane (tworzywa sztuczne)
3.2. Sposób wykonywania usługi: załadunek odpadów z miejsca ich składowania przy ulicy 700-lecia 1, gwarantujący transport zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie RP, transport odpadów z miejsca składowania do miejsca zagospodarowania odpadów. Szczegółowe warunki zostały opisane w projekcie umowy. Zamawiający dopuszcza samodzielny transport odpadów segregowanych do miejsca składowania, jeżeli będzie to się wiązało z oszczędnościami dla Zamawiającego. W takim przypadku należy zaznaczyć taką możliwość w formularzu cenowym oferty.
3.3. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, aktami wykonawczymi do tej ustawy i ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy oraz uzyskał wymagane decyzje właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności.
3.3.1 Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
b) rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
d) ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.3.2 Zamawiający będzie gromadził odpady w pojemnikach własnych i w części dostarczonych przez Wykonawcę. Koszt dostarczenia i udostępnienia pojemników na okres obowiązywania umowy zostanie wliczony w ceny określone w załączniku nr 1 do umowy. Pojemność, rodzaj i ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz częstotliwość odbioru została określona w projekcie do umowy.
3.3.3 Wykonawca zobowiązany jest do używania w trakcie realizacji umowy sprzętu – środków transportu dopuszczonych do ruchu, posiadających wymagane prawem atesty oraz ważne ubezpieczenie OC dla pojazdów, którymi będzie świadczona usługa.
3.3.4 Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia do wykonywania przewidzianych umową czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.3.5 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia wszelkich materiałów, preparatów (środków dezynfekcyjnych) lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
3.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV – 90511000-2 Usługi wywozu odpadów
3.5 Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
3.6 Zamówienie nie zostało podzielone na części.:
3.7 Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
3.7.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, tj. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów, obsługa załadunku odpadów do pojazdów, a wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162432,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162432,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162432,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8190002146

7.3.3) Ulica: ul. Południowa 3

7.3.4) Miejscowość: Strzyżów

7.3.5) Kod pocztowy: 38-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162432,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.