eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › NAJEM TRZECH UŻYWANYCH SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW DO ODBIORU ODPADÓW TYPU ŚMIECIARKAOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
NAJEM TRZECH UŻYWANYCH SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW DO ODBIORU ODPADÓW TYPU ŚMIECIARKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Eco Sopot Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522447168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 723a

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-853

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58/5513827

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ecosopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ecosopot.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cfd2f560-a09a-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NAJEM TRZECH UŻYWANYCH SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW DO ODBIORU ODPADÓW TYPU ŚMIECIARKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfd2f560-a09a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072271

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem trzech używanych specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów typu śmieciarka na 6 miesięcy. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Główne miejsce dostawy: Sopot, kod NUTS PL633
3. Okres obowiązywania umowy – 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotów najmu.
4. Zamawiający określa maksymalny termin dostawy pojazdów na 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 220293 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220293 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 220293 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. Impex Piotr Bęćkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8531002645

7.3.3) Ulica: Zielonogórska 36

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-084

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.