eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2021Ogłoszenie z dnia 2021-07-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103686 z dnia 2021-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”
im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242630274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 5A

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 265 94 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 265 94 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: senior@senior.czeladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.senior.czeladz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”
im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed2d3822-dd5e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007367/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa gastronomiczna (gotowanie i przygotowanie posiłków)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://senior-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://senior-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://senior-czeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5A, nr tel. sekretariat: 32/265-94-00, email: senior@senior.czeladz.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/U/DPS/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 255000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CPV: 55322000-3 – Usługi gotowania posiłków
55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

„Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi” w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.”
co oznacza:

3.1. przygotowywanie i wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego w ilościach:
- śniadanie, obiad ( dwa zestawy ) i kolacja dla maksymalnie 48 mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi,
3.2. dokonywanie z własnych środków finansowych zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków (śniadanie, obiad, kolacja),
3.3. dostawę i magazynowanie produktów potrzebnych do sporządzania posiłków, w magazynach oddanych Wykonawcy w używanie przez Zamawiającego.
3.4. przygotowywanie posiłków ściśle wg załączonego jadłospisu (załączniki nr od 1a do 1d do wzoru umowy);
3.5. sporządzanie posiłków, co do ilości, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem przekazanym przez pracownika socjalnego z uwzględnieniem ewentualnych diet.
Zamawiający zobowiązuje się do codziennego podawania liczby zamawianych posiłków do
godz. 1000 na dzień następny (w przypadku występujących niedziel i Świąt także na
niedziele i Święta) z uwzględnieniem ewentualnych diet.
3.6. zamawiający zastrzega sobie możliwość zapotrzebowania na posiłki dla chorych mieszkańców zgodnie z zaleceniem lekarza (diet) w miejsce posiłków wynikających z jadłospisu przewidzianego na dany dzień kalendarzowy, przy czym łączna ilość przygotowywanych posiłków nie ulegnie zmianie. Posiłki te powinny być oparte na nomenklaturze diet obowiązujących przy żywieniu różnych jednostek chorobowych.
3.7. używanie do sporządzania posiłków artykułów spożywczych z ważnym terminem
przydatności do spożycia,
3.8. posiłki winny być przygotowane na miejscu, z produktów świeżych i nieprzetworzonych; nie
dopuszcza się używania półproduktów oraz produktów gotowych,
3.9. nie dopuszcza się podawania posiłków odgrzewanych,
3.10. obiad winien składać się z dwóch dań tj. zupy i drugiego dania przygotowanych w dwóch zestawach do wyboru mieszkańca oraz ciepłego napoju (np. kompot, herbata). Konsystencja posiłków winna być dostosowana do możliwości konsumpcyjnych danego mieszkańca (posiłki mielone, miksowane).
3.11. przygotowanie potraw świątecznych zgodnie z tradycją ( Boże Narodzenie), w ramach tzw. „wsadu do kotła”,
3.12. chleb nie może być wydzielany, winien być dostępny bez ograniczeń do wszystkich posiłków,
3.13. przez całą dobę, do dyspozycji mieszkańców, winna być: herbata, masło, dżem, pasztet drobiowy i chleb, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający podaje poniżej ilość ww. produktów podczas trwania umowy:
1. Herbata - 15,3 kg (100 g/dobę)
2. Masło - 15,3 kg (100 g/dobę)
3. Dżem - 153 słoiki po 280 g (1 słoik/dobę)
4. Pasztet drobiowy - 153 puszki po 160 g (1 puszka/dobę)
5. Chleb - 76,5 kg (500 g/dobę)
3.14. wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego w następujących godzinach:
- śniadanie - w godz. 800-1000
- obiad - w godz. 1300-1500
- kolacja - w godz. 1800-2000
3.15. rozliczanie się z Zamawiającym w systemie miesięcznym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do wzoru umowy )
3.16. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach jadalni, kuchni, zaplecza i magazynów środkami czystości posiadającymi atesty, zakupionymi z własnych środków finansowych,
3.17. zapewnienie własnych estetycznych obrusów na stoły w jadalni,
3.18. pranie i prasowanie obrusów, zasłon i firan z jadalni, mycie okien, podłogi,
3.19. w przypadku awarii powierzonego sprzętu z winy Wykonawcy – pokrywanie kosztów naprawy niezależnie od ich wysokości, a gdyby w wymienionej sytuacji (z winy Wykonawcy) sprzęt nie nadawał się do dalszej eksploatacji, odkupienie na własny koszt takiego samego sprzętu lub sprzętu podobnej klasy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia nieprzydatności sprzętu,
3.20. przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach oddanych w używanie oraz zasad BHP, P.poż. i SANEPIDU,
3.21. prowadzenie na własny koszt monitoringu DDD,
3.22. dokonywanie na własny koszt dezynsekcji we wszystkich pomieszczeniach przekazanych w używanie w zależności od potrzeby.
3.23. dokonywania na własny koszt :
- naprawy kranów, kratek wentylacyjnych i ściekowych,
- wymiany żarówek,
- wymiany jarzeniówek,
- naprawy spłuczki WC,
- czyszczenie odstojników,
- czyszczenie odpływów w zlewozmywakach,
- uzupełnianie płynów stosowanych w zmywarce zgodnie z zaleceniami producenta,
- naprawy różnego rodzaju wyłączników
w pomieszczeniach i sprzęcie przekazanym w użytkowanie. Naprawy i usunięcie
usterek nie wymienionych powyżej obciążają Zamawiającego.
3.24. strony ustalają, że inwentaryzacja pomieszczeń i przekazanego w używanie sprzętu i drobnego wyposażenia będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inwentaryzację zarządza Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania inwentaryzowanych składników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.25. masło używane do posiłków powinno mieć zawartość tłuszczu mlecznego minimum 82%.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków, w zależności
od ilości mieszkańców przebywających w DPS.

W zakresie wymogów jakościowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia zostały skierowane minimum 2 osoby posiadające doświadczenie w gotowaniu i przygotowywaniu posiłków powyżej 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY
Cena –waga procentowa 100 %

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., każda kolejna otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru:

cena minimalna
Wcn = -------------------------- x 100 pkt
cena badana

gdzie: Wcn – wskaźnik oceny oferty n.

WYBÓR OFERTY
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
5.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
5.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
5.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 300 000 PLN.
Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie wezwany w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie do przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona powyżej przez Zamawiającego.
5.4. zdolności technicznej lub zawodowej;
- wykaz usług, niezbędnych do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dowodami, iż te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie wezwany w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie do przedłożenia dokumentu potwierdzającego że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę gotowania i przygotowania posiłków w domu pomocy społecznej lub całodobowym ośrodku wsparcia o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł;
- skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia minimum 2 osoby posiadające doświadczenie w usłudze gotowania i przygotowywania posiłków powyżej 5 lat.
Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach określonych w pkt.
6 SWZ:
5.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Ustawy Pzp.
-Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust 1 Ustawy Pzp .

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 5.1. – 5.4. winien spełniać jeden Wykonawca, lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.5.5. winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Ustawy Pzp.
-Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust 1 Ustawy Pzp .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 300 000 PLN.
Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie wezwany w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie do przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona powyżej przez Zamawiającego.
4. zdolności technicznej lub zawodowej;
- wykaz usług, niezbędnych do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dowodami, iż te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie wezwany w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie do przedłożenia dokumentu potwierdzającego że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę gotowania i przygotowania posiłków w domu pomocy społecznej lub całodobowym ośrodku wsparcia o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł;
- skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia minimum 2 osoby posiadające doświadczenie w usłudze gotowania i przygotowywania posiłków powyżej 5 lat.
Zamawiający spełnienie warunku oceni na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w trybie art.125 ust. 1 Ustawy Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.3 i 5.4 SWZ wg wzoru na zał. nr 3 do SWZ (oświadczenie wstępne);
2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru na zał. nr 4 do SWZ (oświadczenie wstępne);
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się lub Wykonawców ubiegających się wspólnie, o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru na zał. nr 5 do SWZ

Uwagi:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt.5.1 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Do oferty nie należy dołączać podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 5.3 i 5.4. SWZ (ubezpieczenie OC, wykaz usług). Podmiotowe środki dowodowe składa się na wezwanie Zamawiającego na zasadach określonych w art. 274 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 5.1. – 5.4. winien spełniać jeden Wykonawca, lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.5.5. winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się lub Wykonawców ubiegających się wspólnie, o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy określonych w § 8
wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ): t.j. : 1.ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy :
- w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wprowadzenia
zmian w jadłospisie, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą mieć wpływu na
jednostkową cenę posiłków i tym samym wartości całej umowy;
- w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych
przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było
przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie
równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie
zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się
zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu
współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości
jego zobowiązań;
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.. 1 jest nieważna.
3. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
2021-07-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.