eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sędziszów Małopolski › "Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690511170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3-go Maja 11

1.5.2.) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2216 684

1.5.8.) Numer faksu: 17 2216 633

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgkim@pgkim-sedziszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-sedziszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Eksploatacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych. Pobór oczyszczanie i rozprowadzanie wody. Gospodarowanie odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce2e16d2-9188-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046180

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/01/2023/PGKiM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 342100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim w następujących ilościach: olej napędowy -
55 000 litrów. Podane ilości paliw są ilościami przybliżonymi mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw paliwa stosownie do potrzeb. Dostarczona mniejsza ilość paliwa w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości. Dostawa oleju napędowego realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. Rozładunek do zbiornika 5 000 l za pomocą pompy przy autocysternie. Dostawa paliwa ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia paliwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 408100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 405350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EXTRANS Zbigniew Szeliga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8180005373

7.3.3) Ulica: Słowackiego 9

7.3.4) Miejscowość: Sędziszów Młp.

7.3.5) Kod pocztowy: 39-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 405350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2024-02-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.