eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych na temat Centrów Usług SpołecznychOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych na temat Centrów Usług Społecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432687353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Diamentowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-447

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops@rops.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.lubelskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34fb36b5-9cf6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych na temat Centrów Usług Społecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34fb36b5-9cf6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041979/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Szkolenia kompetencyjne na temat Centrów Usług Społecznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Liderzy kooperacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" - "Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076418

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZPR.KS.2311.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 109803,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych na temat Centów Usług Społecznych oraz zapewnienie wyżywienia i sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" - "Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy –unieważnienia dokonuje się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, że Załącznik nr 6b do SWZ – Wykaz doświadczenia trenerów, nie zawiera pola umożliwiającego wpisanie przez wykonawców liczby godzin doświadczenia trenerów skierowanych do realizacji zamówienia w przedmiotowym wykazie zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawcy nie starali się wyjaśnić rozbieżności na etapie postępowania, a w konsekwencji złożyli oferty, które są nieporównywalne. Zamawiający nie jest w stanie nadać punktów w dodatkowych kryteriach oceny ofert, a co za tym idzie nie jest w stanie wybrać oferty najkorzystniejszej.
Wskazane w dokumentacji postępowania kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać Zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty. A więc kontynuowanie przedmiotowego postępowania doprowadziłoby do naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, które miałyby istotny wpływ na jego wynik. Aktualne w obecnym stanie prawnym, w swych założeniach, pozostają wskazania zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16.10.2020 r.(sygn. akt: KIO 2438/20) : "(...) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednak – co oczywiste – wybór najkorzystniejszej oferty musi nastąpić z poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 starego PZP zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zatem w sytuacji, gdy stwierdzona i opisana wyżej konstrukcja kryteriów oceny ofert nie gwarantowała zachowania tych zasad to wybór najkorzystniejszej oferty nie mógłby zostać dokonany. W konsekwencji wskazać należy, iż gdyby Zamawiający, wobec opisanych wyżej wad kryteriów, zdecydował się kontynuować postępowanie i doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty, to miałby wszelkie podstawy liczyć się z możliwością unieważnienia umowy na skutek realizacji wynikającego z art. 146 ust. 6 starego PZP uprawnienia Prezesa UZP. Z tego względu Izba uznała, że w okolicznościach sprawy niewątpliwym jest, że Zamawiający miał podstawy do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 starego PZP i unieważnienia postępowania jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.(...)".
W związku z powyższym wybór najkorzystniejszej oferty, jak również w dalszym etapie zawarcie umowy z Wykonawcą narusza przepisy ustawy. Taka umowa nie może zostać określona mianem „niepodlegającej unieważnieniu umowy”. Jest to kluczowy argument przemawiający za możliwością unieważnienia postępowania ze względu na fakt, że Zamawiający, unieważniając przed zawarciem umowy postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone wadą uprawniającą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do żądania unieważnienia umowy (zgodnie z art. 457 ust. 1 ustawy), zapobiega szkodom, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem lub częściowym wykonaniem umowy.
Brak możliwości usunięcia zaistniałej wady i brak możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy jest przesłanką do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przepisów.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128000,77 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.