eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › "Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego"Ogłoszenie z dnia 2021-07-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103392 z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Karczma Borowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410008085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leszczyńska 39, Kąkolewo

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. 65 529 98 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karczmaborowa@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: karczmaborowa.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_karczma_borowa/zamowienia_publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f309a3b-a9ad-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 365356,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji automatycznego systemu monitoringu przeciwpożarowego wraz z wyposażeniem dwóch punktów obserwacyjnych oraz Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD), w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do obserwacji obszarów leśnych Nadleśnictwa Karczma Borowa, przy wykorzystaniu wzajemnej komunikacji radiowej z wykorzystaniem pasm bezpłatnych z możliwością cyfrowego przesłania obrazu i danych do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego zlokalizowanego w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Zakres zadania obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montaż anten radiowych.

1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
• Monitoring w tym: p.pożarowy, ochrony mienia;
• Radiotelekomunikacja w tym: łączność przewodowa na górze Św. Jadwigi i na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa oraz bezprzewodowa dla transmisji obrazu i informacji, a także automatyczne powiadamianie w zakresie alarmów z urządzeń i dostępu do obiektu z pomieszczenia PAD na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa i na górze św. Jadwigi;
• Instalacje elektryczne na terenie działki na górze Św. Jadwigi i na terenie działki w siedzibie nadleśnictwa Karczma Borowa

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w warunkach Projektu Umowy - załącznik nr 9 do SWZ, w Projekcie budowlanym – załącznik nr 10 do SWZ, w Przedmiarach robót – załącznik nr 11 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45312330-9 - Montaż anten radiowych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

51312000-2 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239749,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 427774,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239749,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Smoked Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe Manta Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 385796213

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 6/32

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-062

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239749,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-07-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.