eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechocinek › Remont i modernizacja ciągu technologicznego produkcji soli (remont zabytkowego podgrzewacza, zabytkowej panwi warzelnej oraz komina zachodniego)Ogłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i modernizacja ciągu technologicznego produkcji soli (remont zabytkowego podgrzewacza, zabytkowej panwi warzelnej oraz komina zachodniego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910869972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 60 78

1.5.8.) Numer faksu: 54 283 62 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: w.maciejewski@uzdrowiskociechocinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowiskociechocinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i modernizacja ciągu technologicznego produkcji soli (remont zabytkowego podgrzewacza, zabytkowej panwi warzelnej oraz komina zachodniego)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2a62a15-b002-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach programu: „„Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii – Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku” nr RPKP.06.05.00-04-0001/21.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:// www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziałach VIII oraz XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Uzdrowisko Ciechocinek S. A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek
3) Inspektorem ochrony danych osobowych w Uzdrowisku Ciechocinek S. A. jest Pan Cezary Kowalski - kontakt : telefon – 54 283 60 78 wew. 5, e-mail : iod@uzdrowiskociechocinek.pl
4) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
5) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez
okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich
uczestników postępowania.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
2) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
3) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
4) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP 09/03/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2856136,08 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont i modernizacja ciągu technologicznego produkcji soli (remont zabytkowego podgrzewacza, zabytkowej panwi warzelnej oraz komina zachodniego)
CPV : 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45111300-1, 45220000-5, 45223500-1, 45262330-3, 45453000-7, 45262300-4, 45320000-6, 45450000-6, 45111100-9, 45430000-0, 45260000-7, 45262500-6, 45223100-7, 45223210-1, 45312311-0

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała dofinansowanie Projektu „Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii – Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku” nr RPKP.06.05.00-04-0001/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6,5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zakres robót oraz ich opis w-g załączników :
Remont panwi warzelnej
- Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy pn. Remont zabytkowej panwi warzelnej, znajdującej się wewnątrz budynku produkcyjnego warzelni soli. działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek opracowanego przez HydroProjekt Włocławek sp. z o. o. , ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Remontu zabytkowej panwi warzelnej, znajdującej się wewnątrz budynku produkcyjnego warzelni soli. działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek opracowanego przez HydroProjekt Włocławek sp. z o. o. , ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
- Projekt techniczny Budowa panwi ogniowej wewnątrz budynku warzelni soli, opracowanego przez CASTUS F.H.U. Dariusz Radzikowski, Podgaj 30 87-70 Aleksandrów Kujawski
- projekt techniczny budowa okapu wentylacyjnego panwi ogniowej opracowanego przez CASTUS F.H.U. Dariusz Radzikowski, Podgaj 30 87-70 Aleksandrów Kujawski
Nakłady – przedmiary robót opracowane przez HydroProjekt Włocławek sp. z o. o. , ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
Remont podgrzewacza
- Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy pn. Remont zabytkowego podgrzewacza warzelni soli znajdującego się wewnątrz budynku produkcyjnego. działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek opracowanego przez Pracownia konstrukcyjna KW PROJEKT ul. Rataja 2/13, 62-500 Konin
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Remontu zabytkowej panwi warzelnej, znajdującej się wewnątrz budynku produkcyjnego warzelni soli. działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek opracowanego przez Pracownia konstrukcyjna KW PROJEKT ul. Rataja 2/13, 62-500 Konin
- Projekt techniczny Budowa podgrzewacza wewnątrz budynku warzelni soli, opracowanego przez CASTUS F.H.U. Dariusz Radzikowski, Podgaj 30 87-70 Aleksandrów Kujawski
Nakłady – przedmiary robót opracowane przez Pracownia konstrukcyjna KW PROJEKT ul. Rataja 2/13, 62-500 Konin
Remont Komina zachodniego
- Projekt Budowlany Projekt remontu kominów Warzelni Soli znajdującego się przy ulicy Solnej 6 działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek opracowanego przez Rzeczoznawca Budowlany mgr. Inż. Wojciech Błaszczak, ul. Batalionu Parasol 76, 09-410 Płock
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Remontu kominów warzelni soli, znajdującego się przy ulicy Solnej 6 działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek opracowanego przez Rzeczoznawca Budowlany mgr. Inż. Wojciech Błaszczak, ul. Batalionu Parasol 76, 09-410 Płock
Nakłady – przedmiary robót opracowane przez Rzeczoznawca Budowlany mgr. Inż. Wojciech Błaszczak, ul. Batalionu Parasol 76, 09-410 Płock

Uwaga:
Prace budowlane oznaczone w pozycji od 2 do 10 oraz pozycja 13 i 14 w kosztorysie ofertowym „Remont zabytkowej panwi warzelnej, znajdującej się wewnątrz budynku produkcyjnego warzelni soli. działka nr 2643/12 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek nie należy ofertować. Zostały wykonane, nie należy ich ofertować

Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia uwzględniającą podatek VAT i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone nakłady-przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Niezłożenie oświadczenia oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Uwaga:
Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. opracowane przez w/w biura projektów.

Załączone nakłady-przedmiary robót opracowane przez w/w biura projektów służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Działka nr 2643/12 obręb Ciechocinek i budynek warzelni przy ul. Solnej 6 jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1399 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 28.10.1958 roku – „Zespół tężni: Tężnia nr I, Tężnia nr II, Tężnia nr III, Obudowa źródła, Warzelnia soli, Rezerwuary solankowe”. Budynek warzelni soli stanowi część pomnika historii „Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym”, ustanowionego na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2276).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-25 do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: w / g opisu zawartego w treści SWZ - rozdział XIV

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Wykonawca posiada uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia robot budowlanych tj. w zakresie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Oferent winien przedstawić dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna – 3.500.000,00 zł brutto
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
b) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na realizacji robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamowienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w wykazie robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, należy wykazać co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie, o łącznej wartości nie mniejszej jak 3 500 000,00 zł brutto w obiekcie zabytkowym w tym jedno zadanie w kwocie nie mniejszej jak 2 500 000,00 zł brutto w obiekcie zabytkowym.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy, mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
d) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych z świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamowienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W tym przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru (Dz. U. 2021.710 tj. z dnia 2021.04.16, art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ).
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu o którym mowa w art. 125, ust. 1 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę – załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – załącznik nr 3
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
5) Wzór umowy – załącznik nr 5
6) Dowód wniesienia wadium – załącznik nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.3 do VII.8 nie są dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

50.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz podmiotowych środków dowodowych" pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami § 19 wzoru umowy - załącznik do SWZ ( treść ograniczona tylko do 4000 znaków )

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:// www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.