eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Dostawa niklu metalicznego rafinowanego w ilości 7 000kgOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa niklu metalicznego rafinowanego w ilości 7 000kg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania i Rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa niklu metalicznego rafinowanego w ilości 7 000kg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e81a137-a217-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075064

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INS/BPC-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 945000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawę niklu metalicznego rafinowanego w ilości 7 000kg.
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę tlenku niklu metalicznego rafinowanego w ilości 7 000kg o parametrach:
Skład chemiczny:
• Stężenie Ni [% wag.] – nie mniej niż 99,8
• Całkowite stężenie związków siarki w przeliczeniu na S [% wag.] – nie więcej niż 0,0015
• Całkowite stężenie związków fosforu w przeliczeniu na P [% wag.] – nie więcej niż 0,001
• Całkowite stężenie związków arsenu w przeliczeniu na As [% wag.] – nie więcej niż 0,001
• Całkowite stężenie związków węgla w przeliczeniu na C [% wag.] – nie więcej niż 0,02
• Całkowite stężenie Na [% wag.] – nie więcej niż 0,001
• Całkowite stężenie Zn [% wag.] – nie więcej niż 0,001
• Całkowite stężenie Fe [% wag.] – nie więcej niż 0,03

W postaci granul, bloków lub płyty o wymiarach nieprzekraczających 15cm w beczkach lub opakowaniach kartonowych ustawionych na paletach, przystosowanych do transportu mechanicznego.
Miejsce dostawy: Łukasiewicz – INS, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

4.5.3.) Główny kod CPV: 14722000-8 - Nikiel

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 927000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 927000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 927000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Chemiczne "STANCHEM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-19-56-540

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 105A

7.3.4) Miejscowość: Niemce

7.3.5) Kod pocztowy: 21-025

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1140825,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.