eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Utrzymanie obiektów sportowychOgłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie obiektów sportowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 78 68 301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bytom.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,115132,e51d437f5983cfb4072eff2d30ce731f.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie obiektów sportowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-526d5ab0-9899-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038736/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Utrzymanie obiektów sportowych przy ul. Dzierżonia 21, ul. Tuwima 43 i ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046702

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PA.271.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 506666,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi utrzymania obiektów sportowych.
Część 1 postępowania pn. DZIERŻONIA - obejmuje utrzymanie boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, położonego przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe oraz warunki jego realizacji zawarto w Projektowanych postanowieniach umownych – w załączniku nr 5a do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace polegające na:
w zakresie części 1 postępowania: naprawie, konserwacji, i szczotkowaniu nawierzchni sztucznej trawy, kontroli i naprawie obrzeży boiska, czyszczeniu systemu odprowadzającego wodę z boiska, uzupełnianiu granulatu, koszeniu, naprawie ogrodzenia oraz na wykonywaniu pozostałych czynności dot. naprawy, utrzymania czystości i porządku na terenie objętym przedmiotem umowy, a także czynności związanych z udostępnianiem obiektu.
Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac., osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umownych.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 134146,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi utrzymania obiektów sportowych. Część 2 postępowania pn. TUWIMA - obejmuje utrzymanie stadionu piłkarskiego z boiskiem o nawierzchni trawiastej-naturalnej, położonego przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe oraz warunki jego realizacji zawarto w Projektowanych postanowieniach umownych – w załączniku nr 5b do SWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace polegające na: w zakresie części 2 postępowania: koszeniu, opryskach, areacji, wertykulacji, uzupełnianiu ubytków w trawie, nawożeniu, piaskowaniu i szczotkowaniu murawy oraz na wykonywaniu pozostałych czynności dot. naprawy, utrzymania czystości i porządku na terenie objętym przedmiotem umowy, a także czynności związanych z udostępnianiem obiektu.
Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac., osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umownych.
4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 146341,46 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi utrzymania obiektów sportowych. Część 3 postępowania pn. MODRZEWSKIEGO - obejmuje utrzymanie boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, boiska sportowego o nawierzchni trawiastej-naturalnej, budynku klubu sportowego położonych przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe oraz warunki jego realizacji zawarto w Projektowanych postanowieniach umownych – w załączniku nr 5c do SWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace polegające na: naprawie, konserwacji i szczotkowaniu nawierzchni sztucznej trawy, kontroli i naprawie obrzeży boiska, czyszczeniu systemu odprowadzającego wodę z boiska, naprawie ogrodzenia, koszeniu, opryskach, areacji, wertykulacji, uzupełnianiu ubytków w trawie, nawożeniu, piaskowaniu i szczotkowaniu murawy oraz na wykonywaniu pozostałych czynności dot. naprawy, utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczeniu terenu objętego przedmiotem umowy.
Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac., osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umownych.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 226178,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Klub Sportowy Silesia Miechowice

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262665353

7.3.3) Ulica: Dzierżonia 21

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-923

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GKS ROZBARK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6263043702

7.3.3) Ulica: Tuwima 43

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-910

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Sportowe SZOMBIERKI BYTOM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262564497

7.3.3) Ulica: Modrzewskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-907

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.