eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjachOgłoszenie z dnia 2022-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-528

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4d4f19a-af63-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00102620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050301/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/25-tp-2022/?preview=true

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy
określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w Rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zazielenienie niepotrzebnie zabetonowanych powierzchni na ulicach Ochoty”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) – 40 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.2 w kryterium „Okres gwarancji” („G”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:

Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) – 20 pkt.
• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesiące (łączny okres gwarancji 36 miesięcy) – 40 pkt.
Uwaga!
• Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
• Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi i gwarancji należy określić w formularzu oferty (załącznik nr 8 do SWZ) poprzez wskazanie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zielona Stołeczna ulica Popiełuszki”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) – 40 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.2 w kryterium „Okres gwarancji” („G”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:

Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) – 20 pkt.
• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesiące (łączny okres gwarancji 36 miesięcy) – 40 pkt.
Uwaga!
• Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
• Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi i gwarancji należy określić w formularzu oferty (załącznik nr 8 do SWZ) poprzez wskazanie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Mniej betonu dla Pragi”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) – 40 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.2 w kryterium „Okres gwarancji” („G”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:

Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) – 20 pkt.
• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesiące (łączny okres gwarancji 36 miesięcy) – 40 pkt.
Uwaga!
• Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
• Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi i gwarancji należy określić w formularzu oferty (załącznik nr 8 do SWZ) poprzez wskazanie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) – 40 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.2 w kryterium „Okres gwarancji” („G”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:

Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) – 20 pkt.
• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesiące (łączny okres gwarancji 36 miesięcy) – 40 pkt.
Uwaga!
• Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
• Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi i gwarancji należy określić w formularzu oferty (załącznik nr 8 do SWZ) poprzez wskazanie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zamiana betonowej kostki na zieleń w ciągu ulicy Kleszczowej”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) – 40 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.2 w kryterium „Okres gwarancji” („G”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:

Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) – 20 pkt.
• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesiące (łączny okres gwarancji 36 miesięcy) – 40 pkt.
Uwaga!
• Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
• Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi i gwarancji należy określić w formularzu oferty (załącznik nr 8 do SWZ) poprzez wskazanie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Część 6 - „Kruszymy beton. Sadzimy zieleń!”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji i rękojmi” („G”) – 40 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie
C = ----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto za zamówienie badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.2 w kryterium „Okres gwarancji” („G”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:

Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 30 miesiące) – 20 pkt.
• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesiące (łączny okres gwarancji 36 miesięcy) – 40 pkt.
Uwaga!
• Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
• Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi i gwarancji należy określić w formularzu oferty (załącznik nr 8 do SWZ) poprzez wskazanie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie zdolności zawodowej.
4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
• dla części 1, 2, 5 i 6:
a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 24 miesiące brała udział w robotach budowlanych prowadzonych w pasach drogowych, polegających na budowie bądź demontażu nawierzchni utwardzonych.
b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami ogrodniczymi, posiadającą: • wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3-letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej; lub • wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5-letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej lub • ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni.
• dla części 3 i 4:
a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych w pasach drogowych, polegających na budowie bądź demontażu nawierzchni utwardzonych.
b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami ogrodniczymi, posiadającą: • wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3-letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej; lub • wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5-letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej lub • ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni
UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
5. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu - ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 5 do SWZ;
3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 266 w zw. z: art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 1, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c - ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ.

UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
• Część I – 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych);
• Część II – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych);
• Część III – 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych);
• Część IV – 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych);
• Część V – 1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych);
• Część VI – 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powyższą kwotę wadium należy zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składaną jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniem postępowania i tych części.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-15 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

a) "Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Okres gwarancji” („G”) – 40 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.