eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im."Polskich Olimpijczyków " w Warlubiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 9

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jakubik.a@oswiata.csw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: soswwarlubie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80008c55-c9bf-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00102351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00580261/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Warlubiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarto w Rozdziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę RODO zawarto w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZEA.251.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 11121420,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. „Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu przy ul. Szkolnej 8, na działkach o nr ewidencyjnych 255/1 i 255/7 o powierzchni 0.4783 ha, w obrębie Warlubie, gmina Warlubie zapisanych w KW BY1S/00043123/4 wraz z niezbędnymi instalacjami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, instalacje zewnętrzne, zieleń, małą architekturę, etc)
Inwestycja obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego budynku internatu dla 46 wychowanków. Obiekt ma być wyposażony w windę z wymiarami wagonika dostosowanymi do przewozu niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Na parterze obiektu zaplanowano pomieszczenia wspólne jak stołówka, świetlica i gabinet lekarski. Na piętrze 1 oraz 2 zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne z funkcjami towarzyszącymi: aneks kuchenny, pralnia, suszarnia oraz świetlica. Jednostki mieszkalne zorganizowano jako dwa pokoje dwuosobowe ze wspólną toaletą i przedsionkiem. Toalety i wszystkie pokoje mają wymiary umożliwiające poruszanie się wózków dla niepełnosprawnych. Dla potrzeb niepełnosprawnych ruchowo zaplanowano po dwie jednostki mieszkalne na każdym piętrze. Na obu piętrach umieszczono izolatkę dla chorego oraz pokój opiekuna.
2. Budowa internatu dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/5376/Polski Lad.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:
1) prace ziemne, w tym przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej;
2) zewnętrzne uzbrojenie terenu – przyłącze wodociągowe i sanitarne, odprowadzenie wód deszczowych;
3) branżę budowlaną - roboty konstrukcyjne (ściany, belki stropowe, schody), architekturę - posadzki, sufity, tynki, ściany, ślusarkę, stolarkę – okna, drzwi, dach- stropodach, dach drewniany, elewacje, windę;
4) instalację elektryczną zewnętrzną, instalację elektryczną wewnętrzną, instalowanie rozdzielni elektrycznych, roboty w zakresie okablowania, instalację niskoprądową;
5) instalowanie linii przeciwwłamaniowego systemu alarmowego;
6) instalowanie okablowania komputerowego;
7) instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
8) zagospodarowanie terenu - ogrodzenie terenu, małą architekturę, chodniki, opaskę, taras.
4. Roboty budowlane będą realizowane w ramach trzech etapów:
Etap I – będzie obejmował w szczególności: roboty ziemne; instalacje elektryczne zewnętrzne; konstrukcja; architekturę: ściany; sieć wod-kan: przyłącze wodociągowe; dach: stropodach, dach drewniany.
Etap II i III - będzie obejmował w szczególności: architekturę: posadzki, sufity, ślusarkę, stolarkę, elewację, windę; instalacje sanitarne zewnętrzne: przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wewnętrznej, przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z siecią wewnętrzną; instalacje sanitarne wewnętrzne: instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, urządzenia sanitarne, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, technologia kotłowni, instalacja gazowa, instalacja wody lodowej, instalacja split, instalacja wentylacji mechanicznej; instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje fotowoltaiczne, wyposażenie kuchni, wyposażenie stałe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262210-6 - Fundamentowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (B) – waga kryterium 40%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert wg następującego wzoru:
Pc = A + B
Pc – wartość punktowa badanej oferty
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ---------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium (B) – waga 40% - doświadczenie zawodowe Wykonawcy, punktowana będzie liczba wykonanych robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej obejmującą roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, elektrycznymi.

Punkty będą przyznawane zgodnie z tabelą zawartą w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dostarczy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) tego ubezpieczenia wraz dokumentem potwierdzającym opłacenie ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej:
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej obejmującą roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, elektrycznymi o wartości nie mniejszej niż 10 mln złotych brutto lub dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej obejmujące roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, elektrycznymi o wartości nie mniejszej niż 5 mln złotych brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, t.j. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji pod warunkiem, że osoba łącząca funkcje spełnia wszystkie warunki dla danej funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o oddzielenia zamówienia publicznego obejmują:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa ust. 6 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa ust. 6 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
– Załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SWZ;
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia w samym dokumencie ubezpieczenia faktu jego opłacenia, Wykonawca dołącza dokument potwierdzający opłacenie tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy;
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
6) Notatka służbowa z wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Świeciu numer konta: 15 1020 1811 0000 0502 0269 3844 z dopiskiem: „Wadium – Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z brzmieniem art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w Załączniku nr 2 "Projektowane postanowienia umowy" do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.