eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja, naprawa i wymiana elementów instalacji sanitarnych, mechanicznych oraz stała obsługa i regulacja instalacji kotłowni lokalnych w lokalach i budynkach wraz z przyległymi terenam(...)Ogłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja, naprawa i wymiana elementów instalacji sanitarnych, mechanicznych oraz stała obsługa i regulacja instalacji kotłowni lokalnych w lokalach i budynkach wraz z przyległymi terenam(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGN w Dzielnicy Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10858838000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grębałowska 23/25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-808

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgn-bielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-bielany.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja, naprawa i wymiana elementów instalacji sanitarnych, mechanicznych oraz stała obsługa i regulacja instalacji kotłowni lokalnych w lokalach i budynkach wraz z przyległymi terenam(...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00101973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006995/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 konserwacja, naprawa, usługi pogotowia instalacji wewnętrznych i terenowych wod-can.,centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bie (...)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054447

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/KT/2023/W

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 252300 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
 Przeglądy i usuwanie usterek instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w lokalach i budynkach mieszkalnych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 Przeglądy i usuwanie usterek instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w lokalach i budynkach użytkowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 Konserwacja i naprawa klimatyzacji w budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 – siedziba ZGN w Dzielnicy Bielany instalacji klimatyzacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 80000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
 Stała obsługa i regulacja instalacji lokalnej kotłowni gazowej o mocy 4,6 MW i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu o mocy 400m3/h wraz z zainstalowanymi urządzeniami na terenie przy ul. Wóycickiego 1/3.
 Stała obsługa i regulacja instalacji lokalnej i urządzeń kotłowni gazowej o mocy 168 KWh zlokalizowanej na terenie przy budynku Palisadowa 5D.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 118300 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3
 Przeglądy gazowe i usuwanie usterek instalacji w budynkach oraz lokalach mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 Przeglądy gazowe i usuwanie usterek w budynkach oraz lokalach użytkowych będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 54000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Konserwacja, naprawa i wymiana elementów instalacji mechanicznych, stała obsługa i regulacja instalacji kotłowni lokalnych przy ul. Wóycickiego 1/3 i Palisadowej 5D oraz przeglądy gazowe i usuwanie usterek instalacji w budynkach oraz lokalach mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych Część 1

Uzasadnienie prawne
Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 31.01.2023 r. do godz. 9:00 nie złożono żadnej oferty do Części 1. Stosownie do art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138649,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138649,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138649,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CEZBUD Instalatorstwo Sanitarno-Budowlane Cezary Kijewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 520363295

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138649,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CEZBUD Instalatorstwo Sanitarno-Budowlane Cezary Kijewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 520363295

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59520 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Część 3
netto (zł) EUR Vat – 8% Vat – 23% brutto (zł)
Część IV 54 000,00 12 125,02 5 520,00 59 520,00
Lok. mieszk. 46 000,00 10 328,72 3 680,00 49 680,00
Lok. użytk. 8 000,00 1 796,30 1 840,00 9 840,00
W tym:
Oferujemy:
cena (stawka roboczogodziny brutto) 47,00 zł.(należy podać)
czas reakcji {8 godz. (min.) do 4 dni (maks )} 8 godz. (należy podać)
Termin realizacji:
Część 1 i 3: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków
finansowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.