eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pakość › Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy PakośćOgłoszenie z dnia 2024-02-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PAKOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Pakość

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-170

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 525665024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pakosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/879779

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5610788e-b9d0-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024749/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00058744

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Gmina Pakość jako podmiot Zamawiający jest jedynym wspólnikiem Spółki- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o.
(Gmina Pakość posiada 100% udziałów w wyżej wymienionej Spółce). Podstawowym celem Spółki jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Pakość, bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w
drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Ponad 96,65 % działalności Spółki dotyczy
wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Pakość. Ponadto w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Powyżej przedstawiony stan
faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie których możliwe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2024.MG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 312268,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w programie oczyszczania Gminy Pakość, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazywać miesięczną informację o ilości odpadów komunalnych przekazanych na składowisko odpadów w Giebni.
4. Podstawą płatności będzie protokół wykonania usługi, podpisany bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5560004266

7.3.3) Ulica: Inowrocławska 14

7.3.4) Miejscowość: Pakość

7.3.5) Kod pocztowy: 88-170

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.