eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › U/02/2024 Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy nowego budynku o nazwie Novum Collegium MedicumOgłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
U/02/2024 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy nowego budynku o nazwie Novum Collegium Medicum

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

U/02/2024 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy nowego budynku o nazwie Novum Collegium Medicum

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd43ce8-c99a-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101449/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 [96] Dokumentacje techniczne (w tym m.in. projekty techniczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne, ekspertyzy i opinie techniczne oraz geotechniczne i inne...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/882211

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882211

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.

2. Ponadto Zamawiający informuje, że adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882211.

3. Jednocześnie wskazuje się, że w Rozdziale I pkt. 16 SWZ ujęto opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UEL119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, email:iod@uni.opole.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr U/02/2024 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Państwa dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych j est art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:

−Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

− Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (zwanego dalej PFU) dla budowy nowego budynku o nazwie Novum Collegium Medicum.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2454) w pełnym zakresie zgodnie z rozdziałem 4 (Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego §15-§19) oraz ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 dwie wizualizacje przedmiotu zamówienia,
 program funkcjonalno – użytkowy, STWiOR i zestawienie kosztów inwestycji; które należy wykonać w wersji papierowej w 2 egz. i edytowalnej na nośniku pendrive, pozostałe załączniki opisane w par 19 ww. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2454) w ilości wymaganej w celu dokonania uzgodnień po 1 wersji dla Zamawiającego w wersji papierowej przed i po uzgodnieniu i edytowalnej na nośniku pendrive.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2454)
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. poz. 682)
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

6. Zamawiający nie będzie stosował wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ czynności w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonywane będą przez projektantów/architektów, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nadto zgodnie z art. 88 k.s.h. zawód architekta zaliczany jest do wolnych zawodów) i nie ma tu możliwości wskazania jednoznacznie rodzaju czynności, których wykonywanie posiadałyby znamiona pracy w rozumieniu art. 22 § 1. Kodeksu pracy.

7. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (w treści oferty - Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
a) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**
oraz
b) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**
oraz
c) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**
oraz
d) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**.

Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę. Wykonawca samodzielnie określa liczbę osób które skieruje do realizacji zamówienia.

*Określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. poz. 682) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne odpowiadające uprawnienia wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

**Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2023 r., poz. 551).

II. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach***** oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części******, polegać na zdolnościach******* podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
3.1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
3.2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3-4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
5.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
5.2. Wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

*****Poprzez stosowną sytuację należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE.
******Poprzez konkretne zamówienie lub jego część należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE.
******* W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – art. 118 ust. 2 ustawy.

III. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dot. warunków udziału w postępowaniu:
1. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający nie definiuje szczególnego sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [5] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:

Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru**** - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
4. Pełnomocnictwo*** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych).

Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów udostępniających dostarczają dodatkowo:
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ.
7. Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru**** - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego jest umocowana do jego reprezentowania.
8. Pełnomocnictwo*** dla osoby reprezentującej podmiot udostępniający (w sytuacji, gdy dokumenty właściwe dla podmiotu udostępniającego podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych).

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 6.3 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
11. Pełnomocnictwo*** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział I pkt. 7.2. stosuje się.

*** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
****Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – dotyczy także Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie i podmiotów udostępniających zasoby.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego tych podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych do niniejszej SWZ wzorów formularzy, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzorów formularzy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 6.3 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ (sekcja I dotyczy podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy oraz sekcja II dotyczy podstaw wykluczenia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo*** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział I pkt. 7.2. stosuje się.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.godnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
6. Zamawiający nie definiuje szczególnego sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
*** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi:
załącznik nr 3 do SWZ.
Zmiany, dotyczące w szczególności siły wyższej określono w treści projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882211

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany maksymalnie w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że w terminie maksymalnie 20 dni kalendarzowych Wykonawca przedstawi dwie wizualizacje architektoniczno – budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, budowy i wykończenia budynku oraz jego wyposażenia spośród których Zamawiający dokona wyboru jednej z nich.
Na podstawie wybranej przez Zamawiającego wizualizacji Wykonawca opracuje, w terminie maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy ostateczny program funkcjonalno – użytkowy dla budowy nowego budynku o nazwie Novum Collegium Medicum wraz z STWiOR i zestawieniem kosztów inwestycji.

Wybór przez Zamawiającego jednej z wizualizacji nastąpi w terminie siedmiu [7] dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dwóch wizualizacji architektoniczno – budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, budowy i wykończenia budynku oraz jego wyposażenia.

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale I pkt. 19 niniejszej SWZ, tj. Wykonawca może skrócić termin maksymalny wykonania przedmiotu zamówienia z 90 dni do 74 dni (dni kalendarzowe).


III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy [Wyk.], którzy nie podlegają wykluczeniu:
1. na podstawie art.108 ust.1 ustawy (z zastrzeż.art.110 ust.2 ustawy).
2. na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2023 poz.1497), dalej jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.