eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osieck › Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu Miasta i Gminy Osieck w 2024 rOgłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu Miasta i Gminy Osieck w 2024 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Osieck

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Osieck

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 685 70 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminaosieck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f60fc4ce-aaf2-11ee-a06e-7a3efa199397

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu Miasta i Gminy Osieck w 2024 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f60fc4ce-aaf2-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00006566/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu Miasta i Gminy Osieck w 2024 r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00010420

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w użytkowaniu Miasta i Gminy Osieck,
a. Bezpośrednia eksploatacja urządzeń wodociągowych (ujęcie wody w Osiecku składające się na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego z 2 czynnych studni głębinowych – S3 i S4, stacja uzdatniania wody w Osiecku, gminna sieć wodociągowa wraz z pompowniami w Czarnowcu i w Grabiance, część sieci wodociągowej w Kolonii Jaźwiny w Gminie Pilawa, przyłącza wodociągowe).
b. Bezpośrednia eksploatacja urządzeń kanalizacji sanitarnej (Oczyszczalnia Ścieków Pogorzel, Oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Augustówce, oraz w Przedszkolu i Żłobku w Sobienkach, sieć kanalizacyjna w Osiecku, Pogorzeli, Grabiance i Augustówce, przepompownie ścieków, przyłącza kanalizacyjne).

4.5.3.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65111000-4 - Przesył wody pitnej

65120000-0 - Obsługa zakładów oczyszczania wody

65130000-3 - Obsługa stacji wody

90481000-2 - Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 419995,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 800000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 419995,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FACILITY Marcin Zalech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8261858909

7.3.3) Ulica: Niecieplin 23

7.3.4) Miejscowość: Garwolin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419995,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-02-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.