eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaktorów › Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jaktorów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148259

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaktorów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-313

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 855-21-88

1.5.8.) Numer faksu: 46 855-21-88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@jaktorow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c326da9e-b08b-11ee-a06e-7a3efa199397

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c326da9e-b08b-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030188/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2024 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00030515

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2024 roku.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci na terenie Gminy Jaktorów z domu do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 i z powrotem do domu, w okresie od 1 lutego 2024 do 31 grudnia 2024 w dni nauki szkolnej z miejscowości:
Trasa I Stare Budy, Budy Michałowskie, Sade Budy.
Trasa II- Henryszew, Grądy.
Szczegółowy opis tras i ilość kursów :
Trasa I : pierwszy przystanek o godz.6.45 w Starych Budach ul. Kaska przy ul. Wrzosowej następnie w Budach Michałowskich (koło krzyża), dalej przejazd ul. Radziejowicką przez Sade Budy ul. Żyrardowską, ul.Kościuszki i w Sadych Budach dalej ul. Kościuszki dojazd do Szkoły w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 .
Trasa II : pierwszy przystanek o godz. 7.25 w Henryszewie przy ul. Topolowej następnie przejazd ul.Walecznych do wsi Grądy, ul. 3 Maja do Międzyborowa, ul. Armii Ludowej, ul. Wojska Polskiego, ul.Partyzantów do Szkoły w Międzyborowie przy ul. Staszica 5.
Dowożenie do szkoły :
6.35 zabranie opiekuna
6.45 trasa I na godz.8.00 - 30 dzieci ,
7.25 trasa II, na godz. 8.00 - 52 dzieci
8.50 trasa I, II na godz. 9.50 - 42 dzieci
10.50 trasa I, II na godz. 11.30 - 21 dzieci
Odwożenie do domu po zajęciach szkolnych :
12.40 trasa I, II - 52 dzieci
13.45 trasa II - 30 dzieci.
14.45 trasa I , II- 47 dzieci
16.35 trasa I, II - 16 dzieci
Łącznie przedmiot zamówienia w zakresie trasy nr I i nr II obejmuje: 145 km dziennie.
Łączna ilość dowożonych dzieci: 145
Podane godziny dowozu i ilości dzieci w poszczególnych kursach są orientacyjne i mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający dysponuje jednym opiekunem dla wszystkich dowożonych dzieci, wymaga się aby usługa była realizowana jednym autobusem.
Zakres realizacji zamówienia:
1) zabieranie dzieci z wyznaczonego przystanku przez Zamawiającego z tras i dowóz do szkoły na określoną godzinę zgodnie z harmonogramem dowozu,
2) dyspozycyjność w okresie świadczenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopuszczającym możliwość nagłych zmian w terminach dowozu, wynikających m. in. ze zwolnień lekarskich dzieci, choinki, festynu, skrócenia lekcji czy zamknięcia szkoły itp. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia dowozu dzieci z powodu wystąpienia siły wyższej tzn. w przypadku nagłego wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych np. śnieżyca oraz przypadków, które nie są spowodowane z winy Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć,
4) kurs nie może być odwołany,
5) płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego autobusu,
6) dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy,
7) kierowca w czasie wykonywania usługi powinien być wyposażony w telefon komórkowy.

Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń:
a) Dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania,
b) wstępny harmonogram przewozu dzieci, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia po dokonaniu uzgodnień z dyrektorem szkoły do której uczęszczają dzieci,
c) szczegółowy harmonogram przewozu dzieci Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, po zatwierdzeniu harmonogramu przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają dzieci,
d) Harmonogram dowozu dzieci musi zawierać:
1) opis trasy,
2) szczegółowe godziny kursów z uwzględnieniem ustaleń o których mowa w punkcie 1
3) godzinę i miejsce zabrania opiekuna z trasy,
4) informacje dotyczące:
a) kierowców do obsługi trasy,
b) numeru telefonu komórkowego kierowcy,
c) danych technicznych autobusu tj. nr. rejestracyjny, ilość miejsc, rok produkcji.
Świadczenie usługi musi odbywać się autobusem:
1. dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem polskim posiadającym minimum 54 miejsca siedzące,
2. wysokość stopnia w drzwiach wejściowych nie może być wyższa niż 36 cm, z drzwiami automatycznymi
3. autobus musi być sprawny technicznie, gwarantujący bezpieczny przewóz,
4. ogrzewany ( temperatura w czasie jazdy musi wynosić minimum 15 stopni C), posiadać sprawną klimatyzację, odpowiednio oznakowany, autobus nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2005 roku
Zakłada się, że maksymalna liczba dni nauki szkolnej w roku 2024 będzie 174 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156252,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 338256,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 156252,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.T.H.U. "DAR-BUS" Dariusz Denis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8240004875

7.3.3) Ulica: Szkolna 15

7.3.4) Miejscowość: Łochów

7.3.5) Kod pocztowy: 07-130

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 156252,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-02-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.