eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta GnieznaOgłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 426 04 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@gniezno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d35a5e5-a076-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d35a5e5-a076-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063477/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery, balustrady itp.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075919

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WD.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

34928472-7 - Oznakowanie

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34992200-9 - Znaki drogowe

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

34928110-2 - Bariery drogowe

34928220-6 - Elementy ogrodzeń

34928460-0 - Słupki drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z cytowanym przepisem „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”.
W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2023 r. do godz. 08:00 nie złożono żadnej oferty, wobec czego Zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.