eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Ochrona terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-06-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00100208 z dnia 2021-06-30

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223433151

1.5.8.) Numer faksu: 223433333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ichf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

ichf.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


prowadzenie badań naukowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f53f88e-ccf5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007889/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082175/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2402.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona terenu i obiektów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie (działki ewidencyjne nr: 50 i 51 obręb 0404 o powierzchni ok 4 ha) w okresie dwunastu miesięcy od dnia 23.07.2021 r. zgodnie z planem sytuacyjnym terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z brzmieniem art. 255 pkt 6 ustawy, „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Podstawą unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy, w szczególności bez wymaganego ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające
postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowym postępowaniu, co przełożyło się na sposób dokonywania oceny ofert w niniejszym postępowaniu, albowiem rozbieżne są w ofertach terminy związania ofertą, co bez winy wykonawców zmierzać powinno do odrzucenia niektórych ofert.

Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie. Pierwotny termin składania ofert został oznaczony na 24 czerwca 2021 roku, natomiast termin związania ofertą ustalony został na dzień 23 lipca 2021 roku.
W dniu 21 czerwca 2021 roku Zamawiający na skutek pytań zadanych przez wykonawców zmienił terminy wskazane wyżej, ustalając zmianę terminu składania ofert i termin związania ofertą odpowiednio na dzień 25 czerwca 2021 roku i 24 lipca 2021 roku. Informacje na temat terminu składania ofert i terminu związania ofertą są elementem obowiązkowym ogłoszenia o zamówieniu, albowiem wyznaczają ramy do których Wykonawcy mogą przygotowywać się do złożenia oferty, a następnie czas w którym tą ofertą są związani, a przez to zobligowani do zawarcia umowy w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą.
Brak złożenia oświadczenia o związaniu ofertą przez wykonawcę lub oznaczenie krótszego terminu związania niż wymagany przez Zamawiającego oznacza, że oferta obligatoryjnie powinna być odrzucona, a tak niektóre oferty zostały w niniejszym postępowaniu złożone.
Po dokonaniu modyfikacji treści SWZ i zamieszczenia zmiany na stronie ichf.logintrade.net, Zamawiający nie zamieścił informacji o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, przez co niektórzy wykonawcy mogli nie mieć szansy na aktualizację swoich oświadczeń co do terminu związania ofertą, a zmiana oferty w tym zakresie nie jest na obecnym etapie możliwa.
Błąd Zamawiającego w tym zakresie i co za tym idzie niewłaściwe terminy związania ofertą wskazane w niektórych ofertach powodują, iż oferty takie winny zostać odrzucone, przy czym przyczyną takiego odrzucenia byłoby faktycznie zaniechanie dokonane przez Zamawiającego.
Z tych względów nie ma wątpliwości, że błąd poczyniony przez Zamawiającego polegający na niezamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu związania ofertą i terminu składania ofert miałby wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, a zatem ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 255 pkt 6 ustawy w zw. z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy
Mając na względzie powyższe Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34,24 PLN

2021-06-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.