eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna 奸御ka › "BUDOWA O名IETLENIA NA TERENIE GMINY" - ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Sosnowa, ul. Akacjowa, ul. 安ierkowa w Jaworzynie 奸御kiejOg這szenie z dnia 2021-06-29


Powi您ane og這szenia:
Og這szenie nr 2021/BZP 00098780 z dnia 2021-06-29

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„BUDOWA O名IETLENIA NA TERENIE GMINY” – ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Sosnowa, ul. Akacjowa, ul. 安ierkowa w Jaworzynie 奸御kiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA JAWORZYNA 印﹖KA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolno軼i 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jaworzyna 奸御ka

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA O名IETLENIA NA TERENIE GMINY” – ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Sosnowa, ul. Akacjowa, ul. 安ierkowa w Jaworzynie 奸御kiej

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7c7752b5-d850-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00098780

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-06-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00004688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Budowa o鈍ietlenia na terenie gminy

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w regulaminie portalu dost瘼nym pod w/w adresem. Wyst瘼uje limit obj皻o軼i plik闚 lub spakowanych folder闚 w zakresie ca貫j oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilo軼i 20 plik闚 lub spakowanych folder闚. W przypadku wi瘯szych plik闚 zalecamy skorzysta z instrukcji pakowania plik闚 opracowanej przez platform zakupow OPEN NEXUS, dziel帷 je na mniejsze paczki po np. 75 MB ka盥a – link do instrukcji:
https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/edit

Zamawiaj帷y dopuszcza przesy豉nie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca si wykorzystywanie plik闚 w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z p騧n.zm.) zamieszczone zosta造 w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepis闚 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z p騧n.zm.) zamieszczone zosta造 w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane dotycz帷e budowy o鈍ietlenie dr鏬 gminnych po這穎nych w mie軼ie Jaworzyna 奸御ka wzd逝 ulic: Brzozowa (dz. 782/72), Lipowa (dz. 782/73), Sosnowa (dz. 782/71), Akacjowa (dz. 782/70), 安ierkowa (dz. 782/69). Ulice o nawierzchni gruntowej – cz窷ciowo utwardzonej mieszank z kruszywa kamiennego. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia zewn皻rznego

45316110-9 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia. Przy wyborze oferty zamawiaj帷y b璠zie pos逝giwa si nast瘼uj帷ymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI 40%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunki udzia逝 w post瘼owaniu ustalone przez Zamawiaj帷ego w zakresie:
Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 na podstawie dostarczonych na p騧niejsze wezwanie nast瘼uj帷ych dokument闚:

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie prawnym:
Wykonawca na potwierdzenie spe軟ienia warunku zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie prawnym przedstawi odpis lub informacje z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; Warunek wpisu do rejestru handlowego czy CEIDG dotyczy osoby prawnej lub fizycznej prowadz帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz.

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca na potwierdzenie spe軟ienia warunku zobowi您any jest do posiadania przez ca造 okres realizacji zam闚ienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej na kwot nie mniejsz ni 100.000 z (s這wnie: sto tysi璚y z這tych);

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony w/w warunek, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, w spos鏏 nale篡ty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykona i prawid這wo uko鎍zy co najmniej dwie roboty polegaj帷e na budowie, przebudowie, modernizacji o鈍ietlenia drogowego o 陰cznej warto軼i minimum 100 000 z brutto.
b) Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony w/w warunek, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje (b璠zie dysponowa na podstawie pisemnego zobowi您ania innych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚) n/w osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, kt鏎zy posiadaj uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, okre郵onych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a w stosunku do Wykonawc闚 zagranicznych r闚nowa積e kwalifikacje zdobyte w innych pa雟twach na zasadach okre郵onych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzgl璠nieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z p騧n. zm.), tj.:
 przynajmniej 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej lub innych obowi您uj帷ych przepis闚;

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia:
1) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
2) za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w 2 ust. 1 pkt 4 , za鈍iadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 pkt 6 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:
a) nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
Wykonawcy maj帷y siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk豉daj dokumenty zgodnie z przepisami 4 rozporz康zenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) dokument potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca zobowi您any jest najp騧niej do wyznaczonego terminu sk豉dania ofert wnie嗆 wadium w wysoko軼i 5.000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100).
Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
Przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed逝瞠niem okresu wa積o軼i wadium albo, je瞠li nie jest to mo磧iwe, z wniesieniem nowego wadium na przed逝穎ny okres zwi您ania ofert.
Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj帷ego:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Numer konta : 73 1090 2369 0000 0001 4420 1721 w tytule przelewu podaj帷:

„BUDOWA O名IETLENIA NA TERENIE GMINY JAWORZYNA 印﹖KA”

Wadium wniesione w pieni康zu zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.

Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu dokumentu sporz康zonego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z p騧niejszymi zmianami) uznane jest przez Zamawiaj帷ego za orygina;
Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz por璚zenia z這穎ne jako zabezpieczenie wadium musz posiada okres wa積o軼i nie kr鏒szy ni okres zwi您ania ofert, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z post瘼owania) oraz umo磧iwia Zamawiaj帷emu otrzymanie okre郵onej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunk闚 i na jego pierwsze wezwanie.
Brak wniesienia wadium na warunkach jak wy瞠j spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z post瘼owania (art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia. W przypadku gdyby wy這niona w prowadzonym post瘼owaniu oferta zosta豉 z這穎na przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego zamawiaj帷y za膨da umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych podmiot闚 przed przyst徙ieniem do podpisania umowy o zam闚ienie publiczne.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i zmiany tre軼i umowy w sytuacjach okre郵onych w art. 455 Prawo Zam闚ie Publicznych

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-07-14 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia
2021-06-29 Biuletyn Zam闚ie PublicznychOg這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.