eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa doradztwa strategicznego w zakresie lokalizacji inwestycji w Łodzi realizowana przez Wykonawcę w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowyOgłoszenie z dnia 2023-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa doradztwa strategicznego w zakresie lokalizacji inwestycji w Łodzi realizowana przez Wykonawcę w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098511

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00069769

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
[wszelka numeracja zgodna z SWZ]
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
10.1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 3 usługi Location Advisory (usługi z zakresu doradztwa lokalizacyjnego dla inwestycji) w zakresie działalności inwestycyjnej na rzecz administracji publicznej lub samorządów zawodowych lub organizacji otoczenia biznesu.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w/w warunek oceniany będzie łącznie.
3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
6) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10.1.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
10.1.4.2.1. co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła minimum 2 szkolenia z zakresu „location strategy” (usług doradztwa ws strategii lokalizacyjnych dla inwestycji)
oraz
10.1.4.2.2. co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert koordynowała wykonanie usługi lub usług „location advisory” (doradztwa lokalizacyjnego) dla administracji publicznej lub samorządów zawodowych lub organizacji otoczenia biznesu.

Po zmianie:
[wszelka numeracja zgodna z SWZ]
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
10.1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 3 usługi Location Advisory (usługi z zakresu doradztwa lokalizacyjnego dla inwestycji) w zakresie działalności inwestycyjnej na rzecz administracji publicznej lub samorządów zawodowych lub organizacji otoczenia biznesu.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy/zlecenia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w/w warunek oceniany będzie łącznie.
3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
6) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) Przez zakres usług doradztwa lokalizacyjnego Zamawiający rozumie sytuację gdy Wykonawca wykaże, że świadczył usługi z zakresu doradztwa lokalizacyjnego inwestycji dla ww podmiotów np. w zakresie opracowania oceny atrakcyjności inwestycyjnej danego miasta, województwa czy regionu (w Polsce lub na świecie).
10.1.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
10.1.4.2.1. co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła minimum 2 szkolenia z zakresu „location strategy” (usług doradztwa ws strategii lokalizacyjnych dla inwestycji)
oraz
10.1.4.2.2. co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert koordynowała wykonanie usługi lub usług „location advisory” (doradztwa lokalizacyjnego) dla administracji publicznej lub samorządów zawodowych lub organizacji otoczenia biznesu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-21 10:00

Po zmianie:
2023-02-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-21 11:00

Po zmianie:
2023-02-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-22

Po zmianie:
2023-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.