eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności Gminy Miejskiej IławaOgłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności Gminy Miejskiej Iława

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,115321,23b125d190237c64cd9b933de5091a92.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności Gminy Miejskiej Iława

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a36012c-9895-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041149/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.40 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Iławie

1.3.41 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 w Iławie

1.3.42 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047974

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 134146,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Iławie”
1. Szczegółowy opis zamówienia dla wszystkich części zamówienia stanowi projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ.
2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71242000-6, 71248000-8
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie „buduj” na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 44715,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 w Iławie”
1. Szczegółowy opis zamówienia dla wszystkich części zamówienia stanowi projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ.
2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71242000-6, 71248000-8
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie „buduj” na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 45715,45 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie”
1. Szczegółowy opis zamówienia dla wszystkich części zamówienia stanowi projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ.
2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71242000-6, 71248000-8
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie „buduj” na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 45715,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 15.02.2023r. Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 - złożoną na część 1 i 3 zamówienia przez Space Pracownia Architektury sp. z o.o., 14-100 Ostróda, Plac Tysiącleci Państwa Polskiego 1B/5 na podstawie art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, z uwagi na rażąco niską cenę, ofertę nr 5 złożoną na realizację części 1, 2, 3 zamówienia przez Pracownia Projektowa PROTOM Tomasz Białek, 80-180 Gdańsk ul. Świrskiego 9A/6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, stanowiącego o tym, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, ofertę nr 6 złożoną na realizację części 2 zamówienia przez APA ARCHES sp. z o.o. sp. k., 60-161 Poznań ul. Jawornicka 8/229, ofertę nr 7 złożoną na realizację części 1,2,3 zamówienia przez BUDEXT sp. z o.o., 35-959 Rzeszów Al. Piłsudskiego 2 i dokonał oceny pozostałych ofert. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin sp. z o.o., 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13/107 jest ofertą z najniższą ceną w częściach 1 i 3, oferta nr 4, złożona przez Space Pracownia Architektury sp. z o.o., 14-100 Ostróda Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1B/5 jest ofertą z najniższą ceną w części 2, jednakże ceny tych ofert znacząco przekraczają możliwości finansowe zamawiającego. Kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1, 2, 3 zamówienia, ogłoszone w dniu otwarcia ofert wynoszą odpowiednio: część 1 - 35.000,00 zł, część 2 – 35.000,00 zł, część 3 – 35.000,00 zł a ceny ofert z najniższą ceną wynoszą odpowiednio:
– część 1 – 86.100,00 zł, część 2 – 67.000,00 zł, część 3 – 86.100,00 zł.
Z uwagi na powyższe, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 1, 2, 3 postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności Gminy Miejskiej Iława” na podstawie art. 255 pkt 3, stanowiącego o tym, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86100,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 154569,18 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 15.02.2023r. Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 - złożoną na część 1 i 3 zamówienia przez Space Pracownia Architektury sp. z o.o., 14-100 Ostróda, Plac Tysiącleci Państwa Polskiego 1B/5 na podstawie art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, z uwagi na rażąco niską cenę, ofertę nr 5 złożoną na realizację części 1, 2, 3 zamówienia przez Pracownia Projektowa PROTOM Tomasz Białek, 80-180 Gdańsk ul. Świrskiego 9A/6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, stanowiącego o tym, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, ofertę nr 6 złożoną na realizację części 2 zamówienia przez APA ARCHES sp. z o.o. sp. k., 60-161 Poznań ul. Jawornicka 8/229, ofertę nr 7 złożoną na realizację części 1,2,3 zamówienia przez BUDEXT sp. z o.o., 35-959 Rzeszów Al. Piłsudskiego 2 i dokonał oceny pozostałych ofert. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin sp. z o.o., 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13/107 jest ofertą z najniższą ceną w częściach 1 i 3, oferta nr 4, złożona przez Space Pracownia Architektury sp. z o.o., 14-100 Ostróda Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1B/5 jest ofertą z najniższą ceną w części 2, jednakże ceny tych ofert znacząco przekraczają możliwości finansowe zamawiającego. Kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1, 2, 3 zamówienia, ogłoszone w dniu otwarcia ofert wynoszą odpowiednio: część 1 - 35.000,00 zł, część 2 – 35.000,00 zł, część 3 – 35.000,00 zł a ceny ofert z najniższą ceną wynoszą odpowiednio:
– część 1 – 86.100,00 zł, część 2 – 67.000,00 zł, część 3 – 86.100,00 zł.
Z uwagi na powyższe, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 1, 2, 3 postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności Gminy Miejskiej Iława” na podstawie art. 255 pkt 3, stanowiącego o tym, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122877,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 15.02.2023r. Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 - złożoną na część 1 i 3 zamówienia przez Space Pracownia Architektury sp. z o.o., 14-100 Ostróda, Plac Tysiącleci Państwa Polskiego 1B/5 na podstawie art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, z uwagi na rażąco niską cenę, ofertę nr 5 złożoną na realizację części 1, 2, 3 zamówienia przez Pracownia Projektowa PROTOM Tomasz Białek, 80-180 Gdańsk ul. Świrskiego 9A/6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, stanowiącego o tym, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, ofertę nr 6 złożoną na realizację części 2 zamówienia przez APA ARCHES sp. z o.o. sp. k., 60-161 Poznań ul. Jawornicka 8/229, ofertę nr 7 złożoną na realizację części 1,2,3 zamówienia przez BUDEXT sp. z o.o., 35-959 Rzeszów Al. Piłsudskiego 2 i dokonał oceny pozostałych ofert. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin sp. z o.o., 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13/107 jest ofertą z najniższą ceną w częściach 1 i 3, oferta nr 4, złożona przez Space Pracownia Architektury sp. z o.o., 14-100 Ostróda Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1B/5 jest ofertą z najniższą ceną w części 2, jednakże ceny tych ofert znacząco przekraczają możliwości finansowe zamawiającego. Kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1, 2, 3 zamówienia, ogłoszone w dniu otwarcia ofert wynoszą odpowiednio: część 1 - 35.000,00 zł, część 2 – 35.000,00 zł, część 3 – 35.000,00 zł a ceny ofert z najniższą ceną wynoszą odpowiednio:
– część 1 – 86.100,00 zł, część 2 – 67.000,00 zł, część 3 – 86.100,00 zł.
Z uwagi na powyższe, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 1, 2, 3 postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności Gminy Miejskiej Iława” na podstawie art. 255 pkt 3, stanowiącego o tym, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144894,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.