eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Dostawa ręczników Z-Z, ręczników papierowych, papieru toaletowego,podkładów medycznych papierowych, worków foliowych, pojemników/dozowników: na mydło, na papier toaletowy...w podziale na 7 części.Ogłoszenie z dnia 2022-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa ręczników Z-Z, ręczników papierowych, papieru toaletowego,podkładów medycznych papierowych, worków foliowych, pojemników/dozowników: na mydło, na papier toaletowy...w podziale na 7 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000676708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Terebelska 57-65

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 834147297

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sylwia.pawelczuk@szpitalbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpitalbp.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ręczników Z-Z, ręczników papierowych, papieru toaletowego,podkładów medycznych papierowych, worków foliowych, pojemników/dozowników: na mydło, na papier toaletowy...w podziale na 7 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ec482bb-791d-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015298/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Wyroby z foli, plastiku, pieluchy, podklady, do higieny pacjenta, wyr. z papieru …

1.2.37 Artykuły do sterylizacji (testy, papiery, torebki, naboje…),

1.2.42 Drobny sprzęt AGD i biurowy, dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemniki na papier i ręczniki, wyposażenie łazienek, kosze/pojemniki na odpady, wózki, niszczarki, telefony, itp..

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028291/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.3520/4/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ręczniki Z-Z - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 199675,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ręczniki papierowe, papier toaletowy, podkłady medyczne papierowe - 7 pozycji formularza cenowego do wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 93925,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Worki foliowe - 16 pozycji form.cenowego do wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.5.5.) Wartość części: 125312,42 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemniki/dozowniki: na mydło, na papier toaletowy, na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa sztucznego ABS

4.5.3.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.5.5.) Wartość części: 13158,88 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dozownik łokciowy - 2 pozycje form.cenowego do wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44619000-2 - Inne pojemniki

4.5.5.) Wartość części: 21912,57 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bezdotykowy dozownik mydła w płynie - 2 poz. formularza cen.do wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

4.5.5.) Wartość części: 6905,98 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

papier sterylizacyjny i włóknina - 6 pozycji form. cenow. do wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 37711,63 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie podjął decyzji o ponownym badaniu i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 267352,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 315027,60 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129014,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149027,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129014,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FLESZ Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180742079

7.3.3) Ulica: ul. Cieślewskich 25F

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-017

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129014,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-24 do 2023-02-24

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175594,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175594,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175594,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BDS Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462313838

7.3.3) Ulica: ul. Garbarska 16

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-340

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175594,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-24 do 2023-02-24

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14698,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16143,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16143,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540236418

7.3.3) Ulica: Plac Wolności 7

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-004

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16143,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-24 do 2023-02-24

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21789,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23468,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21789,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540236418

7.3.3) Ulica: Plac Wolności 7

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-004

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21789,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-24 do 2023-02-24

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45705,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49842,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45705,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alfa-med Anna Guzowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461680888

7.3.3) Ulica: ul. Majdan Krasieniński 16A

7.3.4) Miejscowość: Niemce

7.3.5) Kod pocztowy: 21-025

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45705,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-24 do 2023-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.