eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy ZakrzewOgłoszenie z dnia 2022-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zakrzew.bip.gmina.pl/index.php?id=2586

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-559c98c0-7395-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014132/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa, przebudowa, remnt dróg w ramach zadania: Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026055/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach zadnia wykonawca wykona roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie oraz remoncie dróg:
1) Przebudowa ulicy Granicznej w miejscowości Cerekiew etap I i II - długość 991,40 m.
2) Przebudowa drogi wewnętrznej Milejowice - długość – 467,69 m.
3) Przebudowa dojścia i dojazdu do działek nr 66/5, 66/7, 86/157, 86/152, 86/162, 86/158, 86/160, 86/127 w miejscowości Cerekiew – długość 163,57m.
4) Budowa drogi gminnej 351311W Mleczków- Cerekiew – długość 567,00m.
5) Przebudowa drogi gminnej nr 351334W w miejscowości Zakrzewska Wola etap I i II – długość 1151,80 m.
6) Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w obrębie ew. Wacyn – długość 270,00m.
7) Rozbudowa drogi gminnej w obrębie ew. Gulin - długość 715,00m.
8) Remont- drogi gminnej Zdziechów – Cerekiew - długość 2080,00m.
9) Remont drogi gminnej Zakrzew Kresy – długość – 996,00 m.
10) Remont drogi gminnej Milejowice ul. Słoneczna, Cicha, Miła – długość 735,00m.
11) Remont drogi gminnej Zakrzew Kolonia – długość 850,00m.
12) Remont drogi gminnej Zakrzewska Wola - długość 1050,00m.
13) Remont drogi gminnej Gulinek – Kozia Wola – długość – 1730,00m.
2. Zadnie jest podzielone na 2 etapy. W ramach 1 etapu Wykonawca wykona zamówienie w części stanowiące minimum 51% wartości umowy. Zakres robót wchodzących w skład poszczególnych etapów oraz kolejność realizacji odcinków I i II etapu będzie określona harmonogramem realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem”. Harmonogram będzie dostosowany do terminów realizacji inwestycji i transz płatności wynagrodzenia. Harmonogram zostanie ustalony przez Zamawiającego z uwzględnieniem w miarę możliwości propozycji Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 24 miesiące.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z tym że wykonanie I etapu - do dnia 31.10.2022r. - obejmujący zakres minimum 51% wartości umowy.
5. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.
6. Sposób finansowania zamówienia: zadanie realizowane jest w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość promesy wynosi 12 350 000,00 i nie może ona ulec zwiększaniu, w przypadku wybrania oferty, która będzie niższa niż wartość wniosku tj. 13 000 000,00zł, wartość promesy zostanie pomniejszona do 95% wartości umowy. Minimalny wkład własny Gminy Zakrzew wynosi 5% wartości umowy .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13278057,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13917910,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13278057,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BUDROMOST-STARCHOWICE" Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

7.3.3) Ulica: ul. Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13278057,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.