eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosina › dostawa w formie leasingu operacyjnego używanych pojazdów specjalistycznych typu "śmieciarka" do zbierania odpadów komunalnych dla PUK Sp. o.o. MosinaOgłoszenie z dnia 2022-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa w formie leasingu operacyjnego używanych pojazdów specjalistycznych typu „śmieciarka” do zbierania odpadów komunalnych dla PUK Sp. o.o. Mosina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MOSINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366024391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sowiniecka 6G

1.5.2.) Miejscowość: Mosina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pukmosina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pukmosina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zukpukmosina

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa w formie leasingu operacyjnego używanych pojazdów specjalistycznych typu „śmieciarka” do zbierania odpadów komunalnych dla PUK Sp. o.o. Mosina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-941372bf-90dc-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062539/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PUK Mosina 1-TPBN/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednego używanego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka”, jednokomorowego przeznaczonego do zbiórki odpadów, umożliwiającego opróżnianie pojemników o pojemności 120-1100l wykonanym zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważną.
2. Warunki leasingu:
2.1. okres leasingu: nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata) w kolejnych 35 (słownie: trzydziestu pięciu) równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy;
2.2. raty: raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy;
2.3. wpłata wstępna: 20% wartości przedmiotu zamówienia netto, płatna jednorazowo w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej;
2.4. opcja wykupu – ostatnia rata (36 rata) stanowi wykup na własność pojazdu pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu;
2.5. nie dopuszcza się ustanowienia zabezpieczeń umowy leasingu (np. weksel).
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.5.5.) Wartość części: 432896,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednego używanego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka”, jednokomorowego przeznaczonego do zbiórki odpadów, umożliwiającego opróżnianie pojemników o pojemności 120-1100l wykonanym zgodnie z normą EN1501-1 lub równoważną.
2. Warunki leasingu:
2.1. okres leasingu: nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata) w kolejnych 35 (słownie: trzydziestu pięciu) równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy;
2.2. raty: raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy;
2.3. wpłata wstępna: 20% wartości przedmiotu zamówienia netto, płatna jednorazowo w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej;
2.4. opcja wykupu – ostatnia rata (36 rata) stanowi wykup na własność pojazdu pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu;
2.5. nie dopuszcza się ustanowienia zabezpieczeń umowy leasingu (np. weksel).
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.5.5.) Wartość części: 402855,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części nr 1 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 1, została złożona jedna oferta – konsorcjum firm w składzie: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider konsorcjum) oraz MERCEDES MARTRUCK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o. (Partner konsorcjum).
Zamawiający unieważnienia postępowanie, w zakresie części nr 1 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 1, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na sfinansowanie zamówienia, w zakresie części nr 1 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 1, Zamawiający zamierzał przeznaczyć 500 000,00 PLN brutto.
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, w zakresie części nr 1 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 1, to 572 762,60 PLN brutto.
Ponadto suma wszystkich części zamówienia, w których zostały złożone najkorzystniejsze oferty, przekracza kwotę 215.000 euro (netto), od której to kwoty jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części nr 2 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 2, została złożona jedna oferta – konsorcjum firm w składzie: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider konsorcjum) oraz MERCEDES MARTRUCK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o. (Partner konsorcjum).
Zamawiający unieważnienia postępowanie, w zakresie części nr 2 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 2, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na sfinansowanie zamówienia, w zakresie części nr 2 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 2, Zamawiający zamierzał przeznaczyć 500 000,00 PLN brutto.
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, w zakresie części nr 2 – śmieciarka do zbierania odpadów komunalnych nr 2, to 640 227,55 PLN brutto.
Ponadto suma wszystkich części zamówienia, w których zostały złożone najkorzystniejsze oferty, przekracza kwotę 215.000 euro (netto), od której to kwoty jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.