eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331031257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 29

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalbialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbialogard.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5dab61d-a3b4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5dab61d-a3b4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080216

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P/N/02/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, a także przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji PV o mocy do 50 kWp na budynku należącym do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie.
Planowana inwestycja służyć będzie produkcji energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana na potrzeby własne szpitala.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331000-8 - Baterie słoneczne

09330000-1 - Energia słoneczna

09332000-5 - Instalacje słoneczne

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o nazwie Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego – P/N/03/2023 z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
1. Cena oferty złożonej przez Euro-Klima Sp. z o.o. Sp. Komandytowa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W ofercie Sunwise Solutions Sp. z o.o. Wykonawca chciał powierzyć Podwykonawcy całość zadania. Na podstawie art. 462 ust. 1 Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W zamówieniach publicznych zakazane jest zlecenie całości zamówienia przez wykonawcę jego podwykonawcom. Zamawiający postanowił odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3.
3. Cena oferty złożonej przez PUH „EKOSUN” Paweł Czupajło przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Oferta złożona przez Zielony Prąd Sp. z o.o. nie została podpisana podpisem elektronicznym. Zamawiający postanowił odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6. w związku z art. 63 ust. 2.
5. Cena oferty złożonej przez SolarSpot Spółka Akcyjna przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240491,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281424,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.