eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › "Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc"Ogłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biskupa Floriana 4

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 275 23 31

1.5.8.) Numer faksu: 24 275 57 01 w. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: architektura@gmina.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1aa8a742-9896-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aa8a742-9896-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045378/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048582

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4061208,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”
o łącznej długości około 10 km.
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

3. Zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 103 ust.2 ustawy Pzp, został
opisany za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego /załączniki nr 12-15 do SWZ/.

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
4.1. Opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień
oraz przygotować materiały do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego właściwego
zezwolenia na wykonania robót budowlanych oraz uzyskać inne decyzje
administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa;
4.2. Wykonać roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez
Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

5. Zakres projektu i robót budowlanych obejmuje:
5.1. Zadanie 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 370525W w m. Borkowo Kościelne ul. Sierpecka”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0007 Borkowo Kościelne
Działki nr ewidencyjny: 137, 194, 115/3 i 58.

5.2. Zadanie 2: „Przebudowa drogi gminnej nr 370507W
(Goleszyn – Grodkowo Włóki)”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0012 Goleszyn
Działki nr ewidencyjny: 203, 204, 205 i 206.

5.3. Zadanie 3: „Przebudowa drogi wewnętrznej Białe Błoto – Grodkowo Zawisze - Gorzewo”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0001 Białe Błoto
Działki nr ewidencyjny: 8 i 64

5.4. Zadanie 4: „Przebudowa drogi gminnej nr 370538W Piaski – Gorzewo”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0013 Gorzewo
Działka nr ewidencyjny: 63


5.5. Zadanie 5: „Przebudowa drogi gminnej nr 370536W relacji Dziembakowo
– Warzyn Skóry”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0038 Warzyn Skóry
Działki nr ewidencyjny: 9, 23/3, 23/2, 144/1 i
177

5.6. Zadanie 6: „Przebudowa drogi gminnej nr 370510W od drogi powiatowej
nr 3754W do granicy gminy Sierpc i Gozdowo”.
1) Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0002 Białoskóry
Działki nr ewidencyjny: 24, 129/4, 104 i 129/3

5.7. Zadanie 7: „Przebudowa drogi gminnej nr 370504W Borkowo Wielkie – granica
gmin Sierpc i miasto Sierpc”.
1) Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0008 Borkowo Wielkie
Działki nr ewidencyjny: 25/1, 23 i 194

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.01.2023 r. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu tj. do dnia 06.02.2023 r. do godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz ze względu na to, iż zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7736269,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11931276,75 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.