eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › "Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc"Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biskupa Floriana 4

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 275 23 31

1.5.8.) Numer faksu: 24 275 57 01 w. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: architektura@gmina.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aa8a742-9896-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045378/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1aa8a742-9896-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia.
2. Komunikacja za Pomocą platformy e-Zamówienia:
2.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio
do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1aa8a742-9896-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.2. Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza
komunikację za pomocą (nie dotyczy składania ofert):
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu Urzędu Gminy w Sierpcu pod adresem:
/3f4ih06ymt/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@gmina.sierpc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, przy użyciu platformy e-Zamówienia, z wyłączeniem składania
ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się
na Platformie e – Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących
do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności
SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są
po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
12. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informujemy, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Sierpcu jest Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc;
1.2. administrator – Wójt Gminy Sierpc wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
można się kontaktować pod numerem telefonu: (24) 275 57 01, adres e-mail:
iod@gmina.sierpc.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa dróg gminnych
na terenie gminy Sierpc”.
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1.10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
2.1. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych
na żądanie zamawiającego,
2.2. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca
przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych
na żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4061208,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”
o łącznej długości około 10 km.
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

3. Zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 103 ust.2 ustawy Pzp, został
opisany za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego /załączniki nr 12-15 do SWZ/.

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
4.1. Opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień
oraz przygotować materiały do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego właściwego
zezwolenia na wykonania robót budowlanych oraz uzyskać inne decyzje
administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa;
4.2. Wykonać roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez
Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

5. Zakres projektu i robót budowlanych obejmuje:
5.1. Zadanie 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 370525W w m. Borkowo Kościelne ul. Sierpecka”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0007 Borkowo Kościelne
Działki nr ewidencyjny: 137, 194, 115/3 i 58.

5.2. Zadanie 2: „Przebudowa drogi gminnej nr 370507W
(Goleszyn – Grodkowo Włóki)”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0012 Goleszyn
Działki nr ewidencyjny: 203, 204, 205 i 206.

5.3. Zadanie 3: „Przebudowa drogi wewnętrznej Białe Błoto – Grodkowo Zawisze - Gorzewo”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0001 Białe Błoto
Działki nr ewidencyjny: 8 i 64

5.4. Zadanie 4: „Przebudowa drogi gminnej nr 370538W Piaski – Gorzewo”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0013 Gorzewo
Działka nr ewidencyjny: 63


5.5. Zadanie 5: „Przebudowa drogi gminnej nr 370536W relacji Dziembakowo
– Warzyn Skóry”.
Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0038 Warzyn Skóry
Działki nr ewidencyjny: 9, 23/3, 23/2, 144/1 i
177

5.6. Zadanie 6: „Przebudowa drogi gminnej nr 370510W od drogi powiatowej
nr 3754W do granicy gminy Sierpc i Gozdowo”.
1) Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0002 Białoskóry
Działki nr ewidencyjny: 24, 129/4, 104 i 129/3

5.7. Zadanie 7: „Przebudowa drogi gminnej nr 370504W Borkowo Wielkie – granica
gmin Sierpc i miasto Sierpc”.
1) Miejsce wykonania przebudowy drogi: Gmina Sierpc (gmina wiejska)
Obręb ewidencyjny 0008 Borkowo Wielkie
Działki nr ewidencyjny: 25/1, 23 i 194

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert:
1) „Cena” (C) – waga kryterium 60 %;
2) „Okres gwarancji i rękojmi” (GR) – waga kryterium 40 %

2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia (łącznie dla wszystkich zadań), podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

Cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena oferty ocenianej brutto


*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

3. Kryterium - „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na
podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, punktowany będzie wg. poniższego
schematu na podstawie wskazanego terminu w formularzu oferty:
GR o – GR min
GR = ------------------ x 100 pkt x 40%
GR max – GR min
Gdzie:
GR max – gwarancja i rękojmia maksymalna (60 m-cy),
GR min – gwarancja i rękojmia minimalna (36 m-cy),
GR o – gwarancja i rękojmia oferty ocenianej (w miesiącach).
Termin gwarancji i rękojmi należy proponować w pełnych miesiącach.
UWAGA: Maksymalna liczba 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 60 m-cy lub
dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku
zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 m-cy, do oceny kryterium będzie brany
okres gwarancji i rękojmi maksymalny.

Minimalny okres gwarancji jakości rękojmi dla robót budowlanych – 36 m-cy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że okres gwarancji i rękojmi został udzielony na 36 miesięcy. Każdy kolejny miesiąc nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = C + GR
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres Gwarancji i Rękojmi”
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej

5. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp;
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ;
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż
4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
następującymi osobami:
- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do sprawowania funkcji
projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania w specjalności drogowej;
- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne do sprawowania funkcji
kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej.

Dopuszczalne jest łączenie tych funkcji.


b) W zakresie doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia.
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie:
- co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, modernizacji
lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości nie mniejszej niż 1000 mb
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

2. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą jeśli dotyczą:
2.1. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę na wezwanie:
3.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
3.3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
3.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4.000.000,00 zł
3.5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

2. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę wraz z ofertą jeśli dotyczą:
2.1. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
2.2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę na wezwanie:
3.1. Wykaz robót budowlanych obejmujący wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej
polegającej na budowie, modernizacji lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej
o długości nie mniejszej niż 1000 mb wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz ten
powinien obejmować rodzaj wykonanych robót, długość odcinka drogi, datę wykonania, miejsce
wykonania i nazwę podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane. Do wykazu robot
budowlanych należy dołączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty. Wskazany wyżej wykaz robót Wykonawcy stanowi jedynie
minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

3.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wskazujący
w szczególności: co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej i co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje
zawodowe do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej. Wykaz powinien obejmować imię i nazwisko osoby, która będzie
posiadać w/w uprawnienia, informację dotyczącą podstawy dysponowania osobą, kwalifikacje
zawodowe, wykształcenie, zakres wykonywanych czynności, doświadczenie.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych
w zakresie projektowania w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie
o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego jak również dokumenty
potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach
samorządu zawodowego. Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie
minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dowód potwierdzający wniesienie wadium.
2. Pełnomocnictwo
- w przypadku złożenia oferty wspólnej pełnomocnictwo udzielone liderowi;
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca który składa ofertę
za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty
lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
- upoważnienie (pełnomocnictwo) musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienia do podpisania oferty lub do podpisania oferty i umowy.
3. Umowa konsorcjum
4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 60.000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium
w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 07.03.2023 roku
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić
wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Starej Białej
Oddział w Sierpcu, nr konta: 52 9015 0001 2005 0000 0521 0012, z dopiskiem na
przelewie:
„Wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy………………………………………
dotyczącej zamówienia p.n.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc”.

6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym
Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa
oryginał dokumentu w postaci elektronicznej załączając go do oferty. Dokument ten
powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każdym
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV pkt. 2.1. i 2.2.
SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się w 2 (dwóch) transzach na podstawie faktury VAT zaliczkowej i faktury VAT końcowej.
Pierwsza transza wynagrodzenia zostanie przekazana Wykonawcy, w formie zaliczki
na poczet realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Zaliczka zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy,
zawierający nazwę zadania, wysokość kwoty zaliczki, numer rachunku bankowego, na który
mają zostać wypłacone środki, na podstawie faktury VAT zaliczkowej. Zapłata zaliczki
zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i faktury VAT
zaliczkowej Zamawiającemu. Rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez złożenie w/w dokumentów
najpóźniej do dnia zakończenia robót.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w sytuacji:
1) realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana
jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług (VAT);
5) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych
i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych;
6) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie
przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
7) w przypadku zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego
8) jeżeli nastąpi brak możliwości wykonania robót budowlanych z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez organ nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
9) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
10) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym
opisem, w tym ograniczenia wprowadzone decyzjami władz publicznych;
b) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
11) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian, wytycznych lub zaleceń
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia;
12) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.