eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudnik nad Sanem › Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad SanemOgłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 40

1.4.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158761002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095459

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00078575

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
12.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2023-02-17 do godz. 10:00.
12.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tarnobrzegu 09 9434 1070 2005 1500 0117 0039, z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: ZPF.271.5.2023”.
12.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (bez dodatkowych podpisów Wykonawcy)– przed upływem terminu składania ofert.
12.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne zadanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin waz nos ci gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej gwarancji/poręczeniu na pierwsze zadanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
12.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2023-02-21 do godz. 10:00.
12.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tarnobrzegu 09 9434 1070 2005 1500 0117 0039, z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: ZPF.271.5.2023”.
12.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (bez dodatkowych podpisów Wykonawcy)– przed upływem terminu składania ofert.
12.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne zadanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin waz nos ci gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej gwarancji/poręczeniu na pierwsze zadanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 10:00

Po zmianie:
2023-02-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 10:15

Po zmianie:
2023-02-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-18

Po zmianie:
2023-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.