eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Kłodzka › ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJOgłoszenie z dnia 2024-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020793982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748111740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwikbystrzyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikbystrzyca.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dea1e64f-c5a2-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00095236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dea1e64f-c5a2-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zwikbystrzyca.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z systemu teleinformatycznego opisane zostały na stronie internetowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z pkt. 2 SIWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZWIK/P/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, który ma następować zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. – (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2023 poz.23).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
2.2.1. Posiada niezbędne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi (czyli odpowiednio zezwolenia na transport, unieszkodliwianie lub/i odzysk, przetwarzanie osadów) zgodnie z w/w Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz. U. z 2023r. poz. 1587)
- dokument potwierdzający nadanie indywidualnego numeru rejestrowego w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy,
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, przy czym w tym przypadku będzie uwzględniona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) z należytą starannością co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu osadu ściekowego (odpad o kodzie 19 08 05) w ilości nie mniejszej niż 600 Mg/rok o wartości minimum 150 000 złotych brutto każdej z usług.
- dysponuje maszynami, urządzeniami i pojazdami niezbędnymi do wykonania przedmiotu. Wymagania minimalne:
• 1 samochód ciężarowy „hakowiec” do przewożenia osadów gromadzonych w kontenerze,
• 2 szczelne kontenery o wysokości nie większej niż 2,20m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i winno być złożone zgodnie ze wzorem wg Załącznika nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ należy złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jak we wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
2) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotów udostępniających zasoby - (w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ),
3) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika konsorcjum (jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie:
• załadunku osadów – poprzez ustalenie innego sposobu załadunku oraz wskazanie innego podwykonawcy odpowiedzialnego za załadunek osadów,
• transportu osadów – poprzez wskazanie innego podwykonawcy odpowiedzialnego za transport oraz innego pojazdu przeznaczonego do wywozu osadów,
• zagospodarowania osadów – poprzez wskazanie innego miejsca zagospodarowania odpadów, oraz innego podwykonawcy odpowiedzialnego za zagospodarowanie osadów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System teleinformatyczny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.