eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolica › Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeńOgłoszenie z dnia 2022-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY K.KALISZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolica 113

1.5.2.) Miejscowość: Wolica

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-872

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.wolica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8eb7b5c-aa1c-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00094848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052392/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.
poz. 344), tj. poprzez miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@szpital.wolica.pl
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów,
oświadczeń, wniosków (innych niż ofert,) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: zp@szpital.wolica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się pod rygorem nieważności: w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym Wyłącznie poprzez miniPortal
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowychpozyskanych w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego jest Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe.
2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
􀀀 nazwisko i imię (imiona),
􀀀 dane rejestrowe organizacji biorącej udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w
tym NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
􀀀 adres e-mail,
􀀀 stanowisko,
􀀀 numer telefonu,
będą przetwarzane przez osoby zatrudnione WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy oraz podmiot
przetwarzający działający dla WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na podstawie umowy między
stronami.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w
postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy(tj. Dz.U. 2020 r. poz. 2415.).
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164 t.j.).
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa
wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U 2021 poz. 1129 ze zm.)
7. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie
publiczne mogą być podmioty z którymi WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest
jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności
pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być
przekazywane o państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 6.
9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w
zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2021 poz. 1129 z późn.zm.) oraz wydanych do niej
przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tj. Dz.U. 2020 r. poz.2415.).
11. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji
wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych którym jest Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail iod@wolica.pl tel. +48 518 053
702 lub listownie na adres Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób
Płuc i Gruźlicy Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zadania jest kompleksowa realizacja inwestycji pod nazwą „Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń” w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.
5.2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w trybie "zaprojektuj i buduj" inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizację (remont/odnowienie) pomieszczenia próżni oraz wymianę urządzeń w stacji pomp próżniowych, w tym agregatu próżni dostarczającego próżnię medyczną dla oddziałów A, B i C w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. W ramach modernizacji zostanie odnowione pomieszczenie pomp próżniowych, w pomieszczeniu zostanie zaprojektowana i wykonana nowa instalacja elektryczna, wod-kan (dot. wyposażenia pomieszczenia w techniczne ujęcie wody wraz z odpływem) i wentylacja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: zrealizował min. 2 roboty budowlane w zakresie modernizacji/przebudowy/budowy instalacji gazów medycznych, każda na wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto
2) 2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj.:
 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym jako kierownik robót sanitarnych przy montażu instalacji gazów medycznych w obiektach, w których wykonywana jest działalność lecznicza o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 (osoba zatrudniona na umowę o pracę)
 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe przy montażu instalacji elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2
 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012P Lutowanie twarde.Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego.
Dopuszcza się łączenie funkcji dla jednej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8 ustawy
2) 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.4. ppkt. 2) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1 Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie zł: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
15.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 z dopiskiem Wadium: „Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń” –ZP/02/2022
15.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
15.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
15.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
15.7 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
15.8 Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

23.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
23.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
23.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany każdorazowo w wezwaniu do podpisania umowy z adnotacją „Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń –identyfikator postępowania ZP/02/2022
23.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
23.5 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
23.6 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
23.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których
23.8 mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
23.9 W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeśli przy ich uwzględnieniu uległaby zmianie treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:
3.1. wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
3.2. terminu wykonania umowy, o którym mowa w §4 ust. 1, za zgodą stron w przypadku:
3.2.1. wystąpienie siły wyższej; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej,
3.2.2. wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć (w szczególności z powodu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii);
3.2.3. wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby lub podmioty trzecie,
3.2.4. wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego,
3.2.5. dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej,
3.2.6. wykonywania robót uzupełniających,
3.2.7. wykonywania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
3.2.8. wydania przez właściwy organ decyzji lub postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,
3.3. wysokości wynagrodzenia z uwagi na:
3.3.1. rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamówienia/rozwiązania dodatkowe /zamienne/ lub inne, przy czym każda zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona na podstawie cen zgodnie z §6 ust. 7 umowy;
4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.
5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną w § 1 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym.
6. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
8. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie zostaną zapłacone.
9. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.