eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zmiana systemu ogrzewania wraz z zapewnieniem źródła ciepła dla Specjalistycznego Rehabilitacyjnego ZOZ w Sokolnikach w zakresie wykonania ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem gruntowym.Ogłoszenie z dnia 2023-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana systemu ogrzewania wraz z zapewnieniem źródła ciepła dla Specjalistycznego Rehabilitacyjnego ZOZ w Sokolnikach w zakresie wykonania ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem gruntowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101745880

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Narutowicza 34 lok. 105

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-135

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iml.biz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00094029

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00071444

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja inwestycji pn.: Zmiana systemu ogrzewania wraz z zapewnieniem źródła ciepła dla Specjalistycznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach przy ul. Szczanieckiej 2/12 w zakresie wykonania ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem, zgodnie z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SWZ i załącznikach do niej. Roboty muszą być wykonane zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja inwestycji pn.: Zmiana systemu ogrzewania wraz z zapewnieniem źródła ciepła dla Specjalistycznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach przy ul. Sczanieckiej 2/12 w zakresie wykonania ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem, zgodnie z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SWZ i załącznikach do niej. Roboty muszą być wykonane zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 3 - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Oświadczenie - załącznik nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
b) oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W wykazie należy podać minimum: 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu polegających na wykonaniu ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem gruntowym na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto. Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.
d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień:
1) co najmniej 1 osoba:
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazów medycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Forma wykazu według załącznika nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
a) oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 3 - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe). Oświadczenie - załącznik nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
b) oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W wykazie należy podać minimum: 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu polegających na wykonaniu ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem gruntowym na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto. Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.
d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień:
1) co najmniej 1 osoba:
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazów bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Forma wykazu według załącznika nr 6 zmiana do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W wykazie należy podać minimum: 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu polegających na wykonaniu ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem gruntowym na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto. Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień:
1) co najmniej 1 osoba:
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazów medycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Forma wykazu według załącznika nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W wykazie należy podać minimum: 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu polegających na wykonaniu ciepłowni OZE z pompami ciepła i dolnym źródłem gruntowym na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto. Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień:
1) co najmniej 1 osoba:
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazów bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
• posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Forma wykazu według załącznika nr 6 zmiana do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedmiotowych środków
dowodowych:
a) uproszczony kosztorys ofertowy
Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 10:00

Po zmianie:
2023-02-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 10:45

Po zmianie:
2023-02-22 10:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-18

Po zmianie:
2023-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.