eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli - część 1.Ogłoszenie z dnia 2023-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli – część 1.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól-Miasto

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ff055c1-9725-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli – część 1.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ff055c1-9725-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00093511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044877/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054001

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.0001.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 882648,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródeł ciepła w 25 lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli w ramach projektu pn. „Ekologicznie w mieście, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” - część 1.
2. Zakres robót obejmuje rozbiórkę pieców kaflowych, demontaż zbiorników na wodę i starych źródeł ciepła, wykonanie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowych i instalacji elektrycznych niezbędnych do uruchomienia nowej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania obejmującej m.in. montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz grzejników płytowych wraz z głowicami termostatycznymi, wykonanie systemów odprowadzania spalin i wentylacji, wykonanie prób szczelności instalacji, uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, przeprowadzenie odbiorów kominiarskich powykonawczych, wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów zasilających kocioł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których oferta z najniższą ceną wynosi 825 000,00 zł, podczas gdy kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 458 214,00 zł.
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.