eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w SzczecinkuOgłoszenie z dnia 2023-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZCZECINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c9d01f7-9a7b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9d01f7-9a7b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005447/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059171

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku w zakresie określonym w dokumentacji obejmującej całość inwestycji tzn. zakres A (I etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku) i zakres B (II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku) przedsięwzięcia;
a) Projekt budowlany – branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna;
b) Projekt wykonawczy – branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna;
c) Informacje uzupełniające do projektu wykonawczego;
d) Inwentaryzacja budowlana;
e) STWiORB – branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna;
f) Przedmiary robót – branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna;
g) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 147/2019 (znak sprawy AP-1.7840.1.125-4.2019.MB) z dnia 08.10.2019 r. wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
h) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz uzyskanie braku sprzeciwu lub uwag ww. organów, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).
i) Wywiązanie się w imieniu Zamawiającego z obowiązków wynikających z treści decyzji nr 547.2019.K znak ZN.K.5142.52.2019.AF z dnia 01.07.2019 r. wydanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
2. Zakres A przedsięwzięcia dotyczy następującego zakresu robót:
a) renowacja elewacji całego budynku,
b) przebudowa części parteru budynku związanej z funkcją dworca kolejowego: hol główny wraz z poczekalnią, kasy biletowe, zaplecze socjalne oraz sanitariaty,
c) wykonanie instalacji elektroenergetycznych, instalacji sanitarnych oraz wentylacji,
d) przystosowanie budynku dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Zakres B przedsięwzięcia dotyczy następującego zakresu robót:
a) prace architektoniczno - konstrukcyjne, elektryczne i sanitarne,
b) roboty związane z modernizacją budynku w celu wyeliminowania barier architektonicznych zgodnie z wymaganiami Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności,
c) roboty związane z ociepleniem budynku,
d) wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
e) renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą faktyczną unieważnienia było przewyższenie oferty z najniższą ceną kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.